رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی, دوره (4), شماره (2), سال (2010-6) , صفحات (91-114)

عنوان : ( مقایسه اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان )

نویسندگان: علیرضا صابری کاخکی , حسین صمدی , علیرضا فارسی , کوروش قهرمان تبریزی , حمید صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حقیق حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرین بر یادگیری و انتقال برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در یک تکلیف زنجیره ای انجام گرفت. به منظور اجرای این طرح، 80 آزمودنی داوطلب مرد (با دامنة سنی 23-19 سال) به طور تصادفی در چهار گروه تمرینی قالبی، تصادفی و ترکیبی (قالبی – تصادفی و تصادفی – قالبی) قرار گرفتند. آزمایش شامل اجرای تکالیف زنجیره ای با برنامة حرکتی تعمیم یافتة متفاوت (تغییر ابعاد فضایی) و پارامتر زمان متغیر بود. آزمودنی ها پس از آشنایی با آزمون و انجام 108 کوشش، براساس گروه تمرینی، در آزمون های یادداری و انتقال شرکت کردند. پس از مراحل مختلف آزمایش، مقدار خطای زمان بندی نسبی (شاخص کارایی برنامة حرکتی تعمیم یافته) و خطای زمان بندی مطلق (شاخص دقت و کارایی پارامتر) محاسبه شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام گرفت. نتایج اختلاف معنی داری (05/0 ? P). را بین روش های مختلف تمرین در مرحلة اکتساب نشان داد، ولی در مراحل یادداری و انتقال، با وجود برتری نسبی طرح های تمرینی ترکیبی بر مقدار خطاهای زمان بندی نسبی و مطلق، تفاوت بین گروه های تمرینی معنی دار نبود. بنابراین نتایج تحقیق با اثر تداخل زمینه ای و نظریة شی و کهل و ایندرمیل (1990)، لندین و هبرت (1997) و لی و سیمون (2004) مبنی بر سودمندی طرح تمرین ترکیبی بر یادگیری مغایر است.

کلمات کلیدی

برنامة حرکتی تعمیم یافته؛ پارامتر؛ تمرین؛ زمان بندی نسبی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036294,
author = {صابری کاخکی, علیرضا and حسین صمدی and علیرضا فارسی and کوروش قهرمان تبریزی and حمید صداقت},
title = {مقایسه اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان},
journal = {رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی},
year = {2010},
volume = {4},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-9333},
pages = {91--114},
numpages = {23},
keywords = {برنامة حرکتی تعمیم یافته؛ پارامتر؛ تمرین؛ زمان بندی نسبی و مطلق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثرات نوع تمرین بر عملکرد و یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A حسین صمدی
%A علیرضا فارسی
%A کوروش قهرمان تبریزی
%A حمید صداقت
%J رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی
%@ 2008-9333
%D 2010

[Download]