تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, دوره (44), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (121-145)

عنوان : ( مقایسه‌ وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و وب آوساینس با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌ها )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , فاطمه فرخاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به روش کتاب سنجی، به مقایسه وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و وبگاه مؤسسه اطلاعات علمی با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌ها در فاصله سال های 2005-2009 پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 1089 مقاله دارای استناد نمایه استنادی علوم ایران در فاصله زمانی سال‌های 1384 تا 1388، به همراه 27729 مقاله‌ دارای استناد نمایه شده در پایگاه‌ وب آوساینس در طول سال‌های 2005 تا 2009 بود که واحدهای نمونه به روش نمونه گیری تصادفی منظم گزینش شد. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان همکاری نویسندگان، میزان استناد، و خوداستنادی مقاله های ایرانی نمایه شده در وب آوساینس بسیار بیش تر از مقاله‌های نمایه استنادی علوم ایران بود. بین میزان استناد و تعداد نویسنده در هر یک از دو پایگاه ها مورد بررسی رابطه معناداری وجود نداشت. هم چنین بررسی حوزه‌های موضوعی در دو پایگاه نشان داد سهم حوزه موضوعی علوم انسانی و اجتماعی در نمایه استنادی علوم ایران و حوزه علوم پایه در وب‌آوساینس بیش از سایر موضوعات بود.

کلمات کلیدی

, پایگاه استنادی علوم, خود‌استنادی, مقاله‌های علمی ایرانی, مؤسسه اطلاعات علمی, نمایه استنادی علوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036377,
author = {نوکاریزی, محسن and فاطمه فرخاری},
title = {مقایسه‌ وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و وب آوساینس با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌ها},
journal = {تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی},
year = {2011},
volume = {44},
number = {4},
month = {March},
issn = {1338-1026},
pages = {121--145},
numpages = {24},
keywords = {پایگاه استنادی علوم- خود‌استنادی- مقاله‌های علمی ایرانی- مؤسسه اطلاعات علمی- نمایه استنادی علوم ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه‌ وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه شده در نمایه استنادی علوم ایران و وب آوساینس با تأکید بر میزان خود‌استنادی آن‌ها
%A نوکاریزی, محسن
%A فاطمه فرخاری
%J تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
%@ 1338-1026
%D 2011

[Download]