علوم و فناوری اطلاعات, دوره (26), شماره (1), سال (2010-12) , صفحات (145-166)

عنوان : ( بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی بر اساس الگوی فراگرد جست وجوی اطلاعات کولثاو )

نویسندگان: سید مهدی نارمنجی-دانشجو , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی در فراگرد تهیه طرح تحقیق پایان نامه یشان بر اساس الگوی فراگرد جست وجوی اطلاعات کولثاو می پردازد. آزمودنی های این پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های بیرجند و فردوسی بودند که طرح تحقیق پایان نامه یشان تا پایان نیم‏سال اول تحصیلی 1387-1388 به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دو دانشگاه رسیده بود. این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت: در مرحله نخست از پرسشنامه و در مرحله دوم از مصاحبه برای گردآوری داده ها استفاده شد. یافته های حاصل از هر دو مرحله این پژوهش نشان می دهد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی در فراگرد تهیه طرح تحقیق پایان‏نامه‏های خویش همان مراحل ذکر شده در الگوی فراگرد جست وجوی اطلاعات کولثاو را با تفاوتی های جزئی طی کرده و تقریباً احساسات و اندیشه های متناظر با مراحل موجود در الگوی کولثاو را نشان داده اند. نتایج هم چنین نشان داد که به طور کلی بین دانشجویان مرد و زن هم چنین بین دانشجویان حوزه های تحصیلی مختلف (علوم انسانی،‌ علوم پایه، فنی و مهندسی، و کشاورزی) از نظر احساسات و اندیشه‏های حاکم بر مراحل مختلف فراگرد جست‏وجوی اطلاعات تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که الگوی کولثاو به جنسیت و حوزه تحصیلی خاصی وابسته نیست و در همه حوزه های تحصیلی و برای هر دو جنسیت مرد و زن قابل کاربرد است.

کلمات کلیدی

, رفتار اطلاع یابی, الگوی اطلاع یابی کولثاو, دانشگاه فردوسی, دانشگاه بیرجند,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036382,
author = {سید مهدی نارمنجی-دانشجو and نوکاریزی, محسن},
title = {بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی بر اساس الگوی فراگرد جست وجوی اطلاعات کولثاو},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2010},
volume = {26},
number = {1},
month = {December},
issn = {1735-5206},
pages = {145--166},
numpages = {21},
keywords = {رفتار اطلاع یابی، الگوی اطلاع یابی کولثاو، دانشگاه فردوسی، دانشگاه بیرجند، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی بر اساس الگوی فراگرد جست وجوی اطلاعات کولثاو
%A سید مهدی نارمنجی-دانشجو
%A نوکاریزی, محسن
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2010

[Download]