کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (11), شماره (2), سال (2008-8) , صفحات (121-142)

عنوان : ( تحلیل پیوندهای وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب سنجی )

نویسندگان: فرشید دانش , فرامرز سهیلی , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وب‌سایت دانشگاه‌ها دروازه‌ای برای ورود به محیط مجازی است. امروزه اطلاعات بسیار مفیدی درباره کارکنان، اعضای هیئت علمی، دوره‌های تخصصی، مجله‌های علمی و سایر انتشارات دانشگاه‌ها و ... بر روی این وب‌سایتها قابل دسترسی است. پژوهش حاضر در نظر دارد با تحلیل پیوندهای مختلف وب‌سایتهای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، به بررسی میزان رؤیت، میزان تأثیرگذاری و همکاری آنها با استفاده از شیوه وب‌سنجی بپردازد. جامعه پژوهش حاضر، کلیة وب‌سایتهای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران می‌باشد. کلیه وب‌سایتهای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران که در مجموع 42 وب‌سایت را شامل می‌شود، در یک دوره زمانی یک‌ماهه (تیرماه 1386) با استفاده از راهنمای اینترنتی یاهو بازیابی و به منظور تحلیل پیوندهای آنها بر روی رایانه شخصی، بارگذاری گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد وب‌سایتهای دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز با 12700، تهران با 10400 و اصفهان با 5170 پیوند دریافتی، دارای بالاترین میزان رؤیت بودند و وب‌سایتهای دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیة‌الله بوشهر و بابل به ترتیب دارای بالاترین میزان تأثیرگذاری در محیط وب بودند و وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی فسا با ضریب تأثیری برابر با 81/0 پایین‌ترین میزان تأثیرگذاری را داشت. نتایج تحلیل هم پیوندی این وب‌سایتها نشان داد وب‌سایتهای مورد مطالعه در 7 خوشه با هم همکاری می‌کنند. از سوی دیگر، استفاده از مقیاس چند بعدی نشان داد این وب‌سایتها در 4 خوشه با هم همکاری دارند.

کلمات کلیدی

, وب‌سایتهای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران, وب­سنجی, عامل تأثیرگذار وب, میزان رؤیت, تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036385,
author = {فرشید دانش and فرامرز سهیلی and نوکاریزی, محسن},
title = {تحلیل پیوندهای وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب سنجی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2008},
volume = {11},
number = {2},
month = {August},
issn = {1680-9637},
pages = {121--142},
numpages = {21},
keywords = {وب‌سایتهای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، وب­سنجی، عامل تأثیرگذار وب، میزان رؤیت، تحلیل پیوند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل پیوندهای وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب سنجی
%A فرشید دانش
%A فرامرز سهیلی
%A نوکاریزی, محسن
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2008

[Download]