مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (113-134)

عنوان : ( وب سنجی دانشگاه های دولتی کشور به منظور تعیین میزان مشارکت آنها و شناسایی وب سایت های هسته )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , فرشید دانش , فرامرز سهیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله وب سایت های دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی با استفاده از روش وب سنجی بررسی شده است. کل پیوندها، پیوندهای دریافتی، هم پیوندی ها، میزان رؤیت، عامل تأثیرگذار خالص و تجدید نظر شده وبی و همکاری گروهی میان دانشگاه ها تحلیل شده است. از میان 119 وب سایت دانشگاه ها، به دلیل مشکلات فنی فقط 111 دانشگاه بررسی شد. این تعداد در بخش تحلیل هم پیوندی ها و تعیین وب سایت های پربسامد، به 101 وب سایت کاهش یافت. نتایج نشان داد وب سایت دانشگاه علوم بهزیستی دارای بالاترین و وب سایت علوم پزشکی قم دارای پایین ترین میزان رؤیت بودند. ضریب تأثیرگذاری کلی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با 44/6، بالاترین و دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با 08/0، پایین ترین بودند. از نظر عامل تأثیرگذار تجدید نظر شده، وب سایت دانشگاه محقق اردبیلی با 5/3 در رتبه نخست و وب سایت سه دانشگاه (گیلان، علوم پزشکی شهید بهشتی، و علوم پزشکی گیلان) با 04/0 در رتبه آخر قرار گرفتند. در این مطالعه وب سایت 23 دانشگاه به عنوان هسته انتخاب شد. یافته های ناشی از تحلیل هم پیوندی این وب سایت ها به روش دسته بندی خوشه ای و مقیاس چندبعدی نشان داد که آن ها در 9 خوشه با هم دسته شدند و فقط در روش نخست، 16 وب سایت به صورت مستقل باقی ماندند.

کلمات کلیدی

, وب سنجی, میزان بازدید, وب سایت های دانشگاه های ایران, تحلیل پیوند, تحلیل وب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036386,
author = {نوکاریزی, محسن and فرشید دانش and فرامرز سهیلی},
title = {وب سنجی دانشگاه های دولتی کشور به منظور تعیین میزان مشارکت آنها و شناسایی وب سایت های هسته},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2009},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {1608-2842},
pages = {113--134},
numpages = {21},
keywords = {وب سنجی،میزان بازدید، وب سایت های دانشگاه های ایران، تحلیل پیوند، تحلیل وب سایت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وب سنجی دانشگاه های دولتی کشور به منظور تعیین میزان مشارکت آنها و شناسایی وب سایت های هسته
%A نوکاریزی, محسن
%A فرشید دانش
%A فرامرز سهیلی
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2009

[Download]