مطالعات روان شناسی ورزشی, دوره (2), شماره (3), سال (2013-5) , صفحات (29-38)

عنوان : ( تأثیر پیاده روی، آرام سازی و روش ترکیبی بر تغییرات فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون )

نویسندگان: مهدی سهرابی , جعفر صداقتی خلیل آباد , عزت خداشناس ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرفشاریخون، بیماری شایع و بدون علامت است که در صورت عدم درمان به عوارض مرگبار منتهی می شود. به علت طولانی بودن دورۀ درمان این بیماری، اغلب بیماران پس از مدتی مصرف دارو را ترک کرده و ترجیح می دهند که از روش های غیر دارویی جهت درمان خود استفاده کنند.هدف این پژوهش بررسیتاثیر پیاده روی، آرام سازی و روش ترکیبی بر تغییرات فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون بوده است.در این پژوهش، 30 مرد مبتلا به بیماری پرفشاری خون با دامنۀ سنی 45 تا 65 سال، به طور تصادفی به سه گروه 10 نفره تقسیم شدند. گروه اول روزانه 30 دقیقه به پیاده روی، گروه دوم روزانه 30 دقیقه به آرام-سازیو گروه سومبه طور ترکیبی روزانه 15 دقیقه به آرام-سازی و15 دقیقه به پیاده روی پرداختند. طول دورۀ اجرای برنامۀ تمرینی دو هفته بود.فشار خون قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل به وسیلۀ فشارسنج جیوه ای استاندارد سنجیده شد.نتایج با استفاده از آزمون تی استیودنت همبسته و تحلیل واریانس یک طرفه((ANOVAدر سطح معنا-داری05/0 p<آزمایش شدند.بر پایۀ نتایج،پیاده رویباعث کاهش معنادار فشار خون سیستولیکشد اما بر فشار دیاستولیک تاثیر معنادارینداشت.آرام سازیبر کاهش فشار خون سیستولیکو دیاستولیک تاثیرمعناداریداشت. روش ترکیبیتاثیریبر فشار خون سیستولیک نداشت اما باعث کاهش معنادار فشار خون دیاستولیکشد.تفاوت معناداری میان سه برنامۀ تمرینی در تأثیرگذاریبر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک آزمودنی ها مشاهده نشد.نتایج نشان داد که 30 دقیقه تمرین آرام سازی و یا پیاده روی می-تواند در کاهش فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون سودمند باشد.یافته های این پژوهش بر نقش موثر تکنیک آرام سازی در کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک تاکید کرده واستفاده از این روش را به عنوان یک درمان مکمل و بدون عوارض برای بیماران مبتلا به پرفشاری خون توصیه می کند.

کلمات کلیدی

, پیاده روی, آرام سازی, پرفشاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037195,
author = {سهرابی, مهدی and جعفر صداقتی خلیل آباد and عزت خداشناس},
title = {تأثیر پیاده روی، آرام سازی و روش ترکیبی بر تغییرات فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون},
journal = {مطالعات روان شناسی ورزشی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {May},
issn = {2978-2345},
pages = {29--38},
numpages = {9},
keywords = {پیاده روی، آرام سازی، پرفشاری خون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پیاده روی، آرام سازی و روش ترکیبی بر تغییرات فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون
%A سهرابی, مهدی
%A جعفر صداقتی خلیل آباد
%A عزت خداشناس
%J مطالعات روان شناسی ورزشی
%@ 2978-2345
%D 2013

[Download]