علوم جنایی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (767-789)

عنوان : ( بررسی جرم شناختی جرایم تقلیدی )

نویسندگان: سید مهدی سیدزاده ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر از چندگاهی جرایمی ارتکاب مییابد که ادعا میشود مرتکبان آنها از رسانههای گروهی الهام گرفتهاند. برای آن‏که جرمی را تقلیدی بدانیم، باید آن جرم را ملهم از جرایمی ‏باشد که در رسانه‏ها بازتاب داشته‏اند و بزهکاران در رسانه‏ها چیزی در رابطه با آن شنیده یا دیده باشند و جرم خود را بر آن اساس پی‏ریزی نموده باشند. در جرایم تقلیدی انتخاب‏ قربانی، انگیزه‏ها و شگردهای اجرایی جرم میبایست همان بازتاب رسانه‏ای یا الهام گرفته از آن‏ باشد، البته رسانه بیشتر نقش معد و کاتالیزور را دارد تا عامل مستقیم وقوع جرم. تردیدی وجود ندارد که مواردی از جرایم تقلیدی وجود دارد و برخی افراد تحت تأثیر آنچه در رسانه مشاهده میکنند مرتکب بزه میشوند. تصاویر رسانهای جرم میتواند باعث افزایش میزان جرایم و به شکلی قویتر سبب کیفیت بخشی به رفتار مجرمانه شود. هرچند، رسانه تنها عامل دخیل در اینگونه جرایم نبوده و خصوصیات فردی مرتکب نیز در تأثیر گذار بودن رسانه نقشی انکارناشدنی بر عهده دارند. به هر روی، گرچه رسانه در ایجاد جرایم تقلیدی نقش دارد، اما میزان این نقش و نحوه تعامل آن با سایر متغیرهای دخیل در موضوع همچنان نهفته باقی مانده است که میتواند موضوعی برای پژوهشهای آتی در این زمینه باشد.

کلمات کلیدی

, جرایم تقلیدی, رسانه, تاثیر رسانه, خشونت تقلیدی, جرایم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037206,
author = {سیدزاده ثانی, سید مهدی},
title = {بررسی جرم شناختی جرایم تقلیدی},
journal = {علوم جنایی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {0000-0007},
pages = {767--789},
numpages = {22},
keywords = {جرایم تقلیدی، رسانه، تاثیر رسانه، خشونت تقلیدی، جرایم مسری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جرم شناختی جرایم تقلیدی
%A سیدزاده ثانی, سید مهدی
%J علوم جنایی
%@ 0000-0007
%D 2012

[Download]