پژوهش در علوم ورزشی, دوره (1), شماره (2), سال (2000-7) , صفحات (113-131)

عنوان : ( تاثیر فعالیت بدنی بر کارایی هنگام کار مضاعف و حواس پرتی )

نویسندگان: علیرضا صابری کاخکی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات فعالیت بدنی بر کارایی هنگام کار مضاعف و حواسپرتی در بین دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار بود. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود دارد.

کلمات کلیدی

, توجه, پردازش اطلاعات, ورزشکار و غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038092,
author = {صابری کاخکی, علیرضا},
title = {تاثیر فعالیت بدنی بر کارایی هنگام کار مضاعف و حواس پرتی},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2000},
volume = {1},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-7314},
pages = {113--131},
numpages = {18},
keywords = {توجه، پردازش اطلاعات، ورزشکار و غیر ورزشکار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فعالیت بدنی بر کارایی هنگام کار مضاعف و حواس پرتی
%A صابری کاخکی, علیرضا
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2000

[Download]