کودکان استثنایی, دوره (2), شماره (48), سال (2013-8) , صفحات (47-59)

عنوان : ( تأثیر تمرین متغیر و ثابت بر عملکرد، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت کودکان کم توان ذهنی )

نویسندگان: مریم لطفی , جعفر محمدی , رسول حمایت طلب , مهدی سهرابی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این تحقیق، بررسی اثر تمرین ثابت و متغیر بر عملکرد، یادداری و انتقال مهارت حرکتی در افراد کمتوان ذهنی است. روش: در این مطالعه شبه تجربی، 23 نفر از پسران 8 تا 12 ساله کم توان بر اساس هوشبهر 70-50 به صورت تصادفی انتخاب شده و پس از یک جلسه تمرین و پیش آزمون، بر اساس امتیاز به دست آمده، سن و بهرة هوشی در دو گروه )هر گروه برای یک نوع تمرین( همسان قرار گرفتند. این افراد به مدت 3 جلسه و هر جلسه، 40 پرتاب را تمرین کردند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه با اندازهگیری مکرر تحلیل گردید. یافته ها: یافته ها در مرحله یادداری نشان داد که هر دو گروه در پرتاب ها دقت خود را افزایش دادند و در اثر تمرین تغییرپذیری پرتاب ها کاهش یافت. پی ولیو به ترتیب 044/. و 07/. است. در مرحله انتقال نشان داده شد که گروه تمرین ثابت قادر به انتقال مهارت خود به شرایط جدید نبود ولی گروه تمرین متغیر در انتقال مهارت خود به شرایط جدید موفق بود. همچنین گروه تمرین متغیر نسبت به گروه تمرین ثابت دارای تغییرپذیری کمتر (p< ./006) و دقت (p< ./02) بیشتری بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق، گروه تمرین متغیر قادر به یادداری و انتقال مهارت به شرایط جدید بود که اصول مربوط به طرحوارة اشمیت در افراد کم توان ذهنی نیز مورد تأیید قرار میگیرد

کلمات کلیدی

, اکتساب, انتقال, تمرین ثابت, تمرین متغیر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038411,
author = {مریم لطفی and محمدی, جعفر and رسول حمایت طلب and سهرابی, مهدی},
title = {تأثیر تمرین متغیر و ثابت بر عملکرد، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت کودکان کم توان ذهنی},
journal = {کودکان استثنایی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {48},
month = {August},
issn = {1682-6612},
pages = {47--59},
numpages = {12},
keywords = {اکتساب، انتقال، تمرین ثابت، تمرین متغیر، یادداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرین متغیر و ثابت بر عملکرد، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت کودکان کم توان ذهنی
%A مریم لطفی
%A محمدی, جعفر
%A رسول حمایت طلب
%A سهرابی, مهدی
%J کودکان استثنایی
%@ 1682-6612
%D 2013

[Download]