مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (4), شماره (15), سال (2012-10) , صفحات (173-188)

عنوان : ( رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خوزستان )

نویسندگان: محمدحسن فردوسی , فاطمه مرعشیان , مهدی طالب پور ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خوزستان بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی بودند که از میان آنها تعداد 200 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها سه پرسشنامه ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر و نیز پرسشنامه سلامت سازمانی مورد استفاده قرار گرفتند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده گردید. نتایج نشان داد که از میان ویژگی های شخصیتی، وجدانی بودن، برونگرایی و دلپذیر بودن و نیز تعهد سازمانی با سلامت سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی چند گانه به روش stepwise برای ترکیب متغیــرهای ویژگی های شخصیتی (وجدانی بودن، برون گرایی ، دلپذیربودن ) و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی معنی‌دار است. به عبارت دیگر مشخص شد که از میان مؤلفه‌های ویژگی های شخصیتی (وجدانی بودن، برون گرایی ، دلپذیربودن) و همچنین تعهد سازمانی کارمندان به عنوان متغیرهای پیش‌بین، پیش‌بینی کننده برای سلامت سازمانی می‌باشند و بقیه مؤلفه‌ها در پیش‌بینی کنندگی سلامت سازمانی، نقشی را ایفا نمی‌کنند.

کلمات کلیدی

, ویژگی های شخصیتی, تعهد سازمانی, سلامت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038966,
author = {محمدحسن فردوسی and فاطمه مرعشیان and طالب پور, مهدی},
title = {رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خوزستان},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {15},
month = {October},
issn = {****-0142},
pages = {173--188},
numpages = {15},
keywords = {ویژگی های شخصیتی، تعهد سازمانی، سلامت سازمانی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خوزستان
%A محمدحسن فردوسی
%A فاطمه مرعشیان
%A طالب پور, مهدی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ ****-0142
%D 2012

[Download]