کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا , 2013-12-12

عنوان : ( مقایسه انعطاف پذیری عضلات در دانشجویان تربیت بدنی با و بدون صدمات مکرر )

نویسندگان: آرمیتا نکویی , ناهید خوشرفتاریزدی , الهام حکاک دخت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تربیت بدنی و حرکات تفریحی از اجزای اصلی زندگی و ساختار جوامع نوین هستند، به همین دلیل آسیب های ورزشلی کله در حین تمرین های آماده سازی یا مسابقه واقعی پدید می آیند، اجتناب ناپذیر و فلراوان ملی باشلد ) 8،2 (. بررسلی عللل وقلوع و نحوه پیشگیری از صدمات ورزشی همواره بسیار مهم بلوده و بخلش بزرگلی از تللاش هلای متخصصلان و محققلان را بله خلود اختصاص داده است. اینگونه تحقیقات در راستای کاهش هزینه هلای درملانی و ارتقلای عملکلرد ورزشلکاران و سلطح سللامت جامعه انجام می گیرد. در این میان توجه به عوامل خطر آفرین و آسیب زا در رشته های ورزشی و راه های جللوگیری از آسلیب و کاهش خطرهای ناشی از این عوامل همواره مدنظر متخصصلان ورزش بلوده اسلت) 9(. بلر مبنلای بررسل ی هلای انجلام شلده مشخص گردید که برخی از دانشجویان تربیت بدنی به نسبت سایر دانشجویان تربیت بلدنی کله در شلرایط یکسلان تمرینلی و آموزشی قرار دارند، در طی جلسات تمرینی دچار صدمات بیشتری می شوند و شاید در هر ترم یلک آسلیب دیلدگی دارنلد املا سایر دانشجویان آسیب دیدگی ندار ند. بنابر بررسی های محقق مشخص شد کله تحقیقلی در ایلن زمینله انجلام نشلده اسلت و تحقیقات انجام شده همه به بررسی علل آسیب در یک رشته ورزشی خاص پرداخته اند. یکلی از عواملل ملوثر در بلروز آسلیب، عدم انعطاف پذیری می باشد که می تواند بر دامنه حرکتی مفصل اثر بگذارد) 0،6 (. انعطاف پذیری عبارتسلت از توانلایی حرکلت مفصللللللللللللل بلللللللللللله نرمللللللللللللی در سراسللللللللللللر دامنلللللللللللله حرکتللللللللللللی 8 .)7،1( )8331( لذا هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط انعطاف پذیری عضلات در دانشجویان تربیت بدنی با و بدون صلدمات مکلرر ملی باشد.

کلمات کلیدی

, انعطاف پذیری , آسیب های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039362,
author = {نکویی, آرمیتا and خوشرفتاریزدی, ناهید and حکاک دخت, الهام},
title = {مقایسه انعطاف پذیری عضلات در دانشجویان تربیت بدنی با و بدون صدمات مکرر},
booktitle = {کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انعطاف پذیری ، آسیب های مکرر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه انعطاف پذیری عضلات در دانشجویان تربیت بدنی با و بدون صدمات مکرر
%A نکویی, آرمیتا
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A حکاک دخت, الهام
%J کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا
%D 2013

[Download]