علوم و مهندسی جداسازی, دوره (6), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (35-46)

عنوان : ( مدل سازی و شبیه سازی سینتیکی فرآیند تبلور ضد حلال مایع با وجود سازوکار-های انباشتگی و شکست ذرات )

نویسندگان: فضل الّه حشمت نژاد , سیدمصطفی نوعی باغبان , سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به مدل سازی و شبیه سازی سینتیکی فرآیند تبلور ضدحلال مایع با در نظر گرفتن سازوکار های انباشتگی و شکست ذرات پرداخته شده است. سیستم تبلور، شامل کلرید سدیم به عنوان حل شونده، آب به عنوان حلال اولیه و اتانول به عنوان ضد حلال است. در مرحله مدل سازی،از روش ترکیبی کرنک-نیکلسون و لکس-وندراف با در نظر گرفتن پدیده های سینتیکی هسته زایی، رشد، انباشتگی و شکست ذرات برای حل معادله ی موازنه‌‌ جمعیت و پیش بینی منحنی توزیع اندازه ذرات استفاده‌شده و مرحله شبیه سازی نیز با تغییر در دبی ضدحلال انجام شد. علاوه بر این اعتبارسنجی میان داده های آزمایشگاهی و نتایج مدل سازی با در نظر گرفتن سازوکار انباشتگی- شکست و بدون در نظر گرفتن آن ارائه گردید و توافق خوبی میان نتایج شبیه سازی و داده های آزمایشگاهی با در نظر گرفتن پدیده‌های انباشتگی- شکست به دست آمد . به عبارتی با در نظر گرفتن دو پدیده انباشتگی و شکست ذرات، می توان به مدلی با دقت بالاتر دست یافت . RMSDبین نتایج مدل و داده های آزمایشگاهی برای توزیع اندازه ذرات در دو زمان میانی و نهایی (100 و 200 دقیقه) به ترتیب برابر، 89/2% و 87/9% به دست آمده است.

کلمات کلیدی

تبلور; مدل‌سازی; ضد حلال; موازنه جمعیت; انباشتگی و شکست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039600,
author = {حشمت نژاد, فضل الّه and نوعی باغبان, سیدمصطفی and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {مدل سازی و شبیه سازی سینتیکی فرآیند تبلور ضد حلال مایع با وجود سازوکار-های انباشتگی و شکست ذرات},
journal = {علوم و مهندسی جداسازی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3963},
pages = {35--46},
numpages = {11},
keywords = {تبلور; مدل‌سازی; ضد حلال; موازنه جمعیت; انباشتگی و شکست ذرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی و شبیه سازی سینتیکی فرآیند تبلور ضد حلال مایع با وجود سازوکار-های انباشتگی و شکست ذرات
%A حشمت نژاد, فضل الّه
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J علوم و مهندسی جداسازی
%@ 2008-3963
%D 2014

[Download]