مدیریت ورزشی-حرکت, دوره (5), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (47-65)

عنوان : ( برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور )

نویسندگان: مجتبی رئیسی , عماد حسینی , مهدی طالب پور , وحید نظری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از این پژوهش برازش معادلة رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان­های ورزشی کشور برای تعیین تأثیر فرایندهای مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی است. جامعة آماری تحقیق، تمام مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، هیأت اجرایی کمیتة ملی المپیک، مدیران ستادی آکادمی ملی المپیک و هیأت رئیسة فدراسیون­ های برتر ورزشی بود که حجم نمونه تمام ­شمار و برابر با حجم جامعه (150 نفر) تعیین شد. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. روایی محتوایی ابزار تحقیق با مطالعة مبانی نظری تحقیق و با استفاده از نظر استادان و متخصصان لحاظ شد و پایایی آن نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة مدیریت دانش (88/0=α) و اثربخشی سازمانی (83/0=α) محاسبه شد. برای تجزیه ­و تحلیل داده­ ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بین مدیریت دانش و فرایندهای آن با اثربخشی سازمانی در سازمان­های ورزشی کشور رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و از بین فرایندها انتقال دانش بیشترین ضریب همبستگی و ثبت و ضبط دانش کمترین ضریب همبستگی را با اثربخشی سازمانی نشان دادند (86/0=r، 01/0=p). همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که 756/0 درصد از واریانس اثربخشی سازمانی مربوط به فرایندهای مدیریت دانش است (01/0P< ، 756/0=R2) و به­ ترتیب به­ کارگیری دانش، ثبت و ضبط و کسب دانش و انتقال دانش بیشترین اهمیت را در پیش­بینی تغییرات اثربخشی سازمانی دارند (01/0P< ). براساس یافته­ های پژوهش، طراحی ساختار دانش­ مدار در تمام سطوح سازمان­های ورزشی کشور در بهبود وضعیت اثربخشی این سازمان­ها مؤثر خواهد بود و در این راستا مدیران ستادی به­ عنوان تولیدکنندگان و سرمایه ­های ملی دانشی نقش مهمی برعهده دارند.

کلمات کلیدی

معادلة رگرسیونی؛ مدیریت دانش؛ اثربخشی سازمانی؛ مدیران ستادی؛ سازمان های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040087,
author = {مجتبی رئیسی and عماد حسینی and طالب پور, مهدی and وحید نظری},
title = {برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور},
journal = {مدیریت ورزشی-حرکت},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-9341},
pages = {47--65},
numpages = {18},
keywords = {معادلة رگرسیونی؛ مدیریت دانش؛ اثربخشی سازمانی؛ مدیران ستادی؛ سازمان های ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور
%A مجتبی رئیسی
%A عماد حسینی
%A طالب پور, مهدی
%A وحید نظری
%J مدیریت ورزشی-حرکت
%@ 2008-9341
%D 2014

[Download]