پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران, دوره (5), شماره (17), سال (2005-11) , صفحات (119-132)

عنوان : ( بررسی وضعیت شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان در سازماندهی نیروی انسانی پراکنده )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در زندگی اجتماعی هر گروه از مردم که بر پایه ی اهداف و انگیر ه های مشترک به دور هم جمع شده و یک تشکل را بنا نهاده اند، می خواهد تعداد افراد گروه و تشکل خود را برای بارور ساختن فعّالیت و تقویت نیروی پیشبرنده به سوی اهداف پیشبینی شده و نیز غلبه بر مشکلات مبتلا به افزایش دهند. طبیعتًا هنگامی که جمعیت و نیروی انسانی ذی مدخل و مشارکت جوینده در یک تشکل مردمی بیشتر باشد، نیرو و قدرت مادّی و معنوی آن تشکل بیشتر و مؤثرتر خواهد شد. در ا ین زمینه یکی از فعّالیت های عمده ی شرکت های تعاونی کشاورزی در بخش کشاورزی و روستا یی، جذب و سازمان دهی نیروی انسانی پراکنده ی روستا یی و کشاورزی در تشکل های تعاونی کشاورزی است تا با آن نیازمند یهای کشاورزان را تأمین کنند. در این تحقیق از روش زمینه یابی که یکی از شیوه های تحقیق توصیفی است استفاده شده است . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. هدف پژوهش حاضر تعیین سطح عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی در جذب نیروی انسانی استفاده شده است. t پراکنده در بخش کشاورزی است. برای آزمون فرضیه تحقیق از آمار هی آزمون عدم تأمین نیازمند یهای کشاورزان و عمل نکردن به تعهدات خود در مقابل اعضا مهمترین عوامل مؤثر در عدم موفقیت شرک ت های تعاونی کشاورزی در جذب و سازمان دهی نیروی انسانی پراکنده ی بخش کشاورزی شناخته شدند . مسؤولین، بعضی از علل ا ین عدم موفقیت را کمبود سرما یه و اعتبارات لازم برای بهبود عملکرد و سودمند یهای تعاونی کشاورزی میدانند. //////////// Abstract Agricultural cooperatives as key institutions in agricultural sector and rural areas attempt to provide services to meet member’s needs. Agricultural cooperatives through increasing its Members and absorbing new members attempt to improve. Agricultural cooperatives also play an important role in organizing human resource disperse in agricultural sector for higher productivity. The major goal of this research is to determine the level of performance of this institutions in organizing dispersed agricultural labours and human Resources in this sector. In this research, findings showed agricultural cooperatives could not practice well in this activity. Lack of participation of members in activities and shortage of capital and credits are Main Causes

کلمات کلیدی

, نیروی انسانی پراکنده -جذب - تعاونی کشاورزی Agricultural Cooperatives, Organizing, Human Resource
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040189,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {بررسی وضعیت شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان در سازماندهی نیروی انسانی پراکنده},
journal = {پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران},
year = {2005},
volume = {5},
number = {17},
month = {November},
issn = {1735-0298},
pages = {119--132},
numpages = {13},
keywords = {نیروی انسانی پراکنده -جذب - تعاونی کشاورزی Agricultural Cooperatives; Organizing; Human Resource Disperse.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان در سازماندهی نیروی انسانی پراکنده
%A لطیفیان, احمد
%J پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران
%@ 1735-0298
%D 2005

[Download]