مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (24), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (82-99)

عنوان : ( توصیف منابع اینترنتی در آر. دی. ای. در مقایسه با قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن )

نویسندگان: مریم رخشانی , محسن نوکاریزی , محسن حاجی زین العابدینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به روش مقایسه‌ ای (تطبیقی) و با هدف بررسی وضعیت توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.ای. و شناسایی رویکرد قواعد انگلوامریکن در توصیف این منابع انجام شد. جامعه پژوهش، ناحیه‌ های توصیف فصل 1، فصل 9 و فصل 12 آخرین ویرایش قواعد فهرست‌ نویسی انگلوامریکن (ویراست سال 2002، روزآمد شده در سال 2004) و عناصر توصیف فصل 1 تا 7 قواعد آر.دی.ای. بود. بر اساس نتایج، میزان انطباق ناحیه‌ های توصیف منابع اینترنتی در انگلوامریکن در مقایسه با عناصر توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.ای.، 45/59 درصد بود. بررسی‌ ها نشان داد در مورد عنوان کامل میان قواعد فهرست‌ نویسی انگلوامریکن و قواعد آر.دی.ای. تفاوتی وجود نداشت. سه عنصر نوع رسانه، نوع محمل و نوع محتوا در قواعد آر.دی.ای.، جایگزین شناسه عمومی ماده در قواعد فهرست‌ نویسی انگلوامریکن شده است. در مورد شرح مسؤولیت، شرح ویرایش، اندازه، محل نشر، نام ناشر، تاریخ نشر، فروست و یادداشت میان قواعد فهرست‌-نویسی انگلوامریکن و قواعد آر.دی.ای. تفاوت نگارشی وجود داشت. عناصر شرایط دسترسی، محدودیت‌ های دسترسی، محدودیت‌ های استفاده، ملزومات سامانه، خلاصه‌ سازی محتوا، زبان محتوا، اطلاعات تماس و نشانی اینترنتی عناصر جدید فهرست‌ نویسی به قواعد آر.دی.ای. افزوده شده است.

کلمات کلیدی

, قواعد فهرستنویسی, فهرستنویسی توصیفی منابع اینترنتی, قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن, استاندارد توصیف و دسترسی به منابع (آر دی ای), الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040559,
author = {مریم رخشانی and نوکاریزی, محسن and محسن حاجی زین العابدینی},
title = {توصیف منابع اینترنتی در آر. دی. ای. در مقایسه با قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2014},
volume = {24},
number = {4},
month = {March},
issn = {2252-0503},
pages = {82--99},
numpages = {17},
keywords = {قواعد فهرستنویسی، فهرستنویسی توصیفی منابع اینترنتی، قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن، استاندارد توصیف و دسترسی به منابع (آر دی ای)، الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (آف آر بی آر)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توصیف منابع اینترنتی در آر. دی. ای. در مقایسه با قواعد فهرست نویسی انگلو امریکن
%A مریم رخشانی
%A نوکاریزی, محسن
%A محسن حاجی زین العابدینی
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2014

[Download]