پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (3), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (133-150)

عنوان : ( بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی )

نویسندگان: سیدرحمت اله فتاحی , عبدالرسول خسروی , مهری پریرخ , محمدحسین دیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی پیاده نموده اند. این که این کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی تا چه میزان با نیاز کاربران همخوان است، مسئله ای اساسی است. بر این اساس این پژوهش شکل گرفت تا کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه کاربران را بررسی کند. روش‌: این پژوهش کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه به هنگام جستجوی کاربران در گوگل به دست آمد. بر این اساس، نمونه ای 60 نفری از دو گروه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنّی- مهندسی در نظر گرفته شد و نشست‏هایی جداگانه با هر یک از آنها ترتیب داده شد. یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین میزان ربط نتایج بازیافتی حاصل از عبارت جستجوی اولیه و نتایج بازیافتی حاصل از بسط جستجوی مبتنی بر کلیدواژه ها/ عبارت‌های پیشنهادی وجود دارد. یعنی کلیدواژه ها/ عبارت‌های پیشنهادی گوگل در بهبود ربط بازیافت ها مؤثر بوده است. همچنین تفاوت معنی‌داری از نظر نتایج بازیافتی حاصل استفاده از عبارت جستجوی اولیه و نتایج بازیافتی حاصل بسط جستجو بین دو حوزه مورد بررسی مشاهده نشد. در ادامه به منظور بهبود نتایج بازیافتی، توصیه های کاربردی و پژوهشی ارائه شده است

کلمات کلیدی

, بسط جستجو, موتورهای کاوش, گوگل, کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040824,
author = {فتاحی, سیدرحمت اله and خسروی, عبدالرسول and پریرخ, مهری and دیانی, محمدحسین},
title = {بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6344},
pages = {133--150},
numpages = {17},
keywords = {بسط جستجو، موتورهای کاوش، گوگل، کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی، ربط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A خسروی, عبدالرسول
%A پریرخ, مهری
%A دیانی, محمدحسین
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2013

[Download]