پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (11), شماره (21), سال (2015-4) , صفحات (57-64)

عنوان : ( تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتی )

نویسندگان: عاطفه آذرپیکان , حمید رضا طاهری تربتی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: روش بازخوردهی مربیان در یادگیری وآموزش مهارت های ورزشی تاثیر به سزایی دارد و لزوم بررسی چگونگی ارائه بازخورد افزوده از سوی مربیان با تجربه کاری متفاوت، در جامعه ورزشی احساس می شود. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تجربه مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده، در هنگام آموزش یک مهارت حرکتی بوده است. روش شناسی: جامعه ی آماری این مطالعه، مربیان تربیت بدنی شهر مشهد بودند. از بین داوطلبین واجد شرایط، هجده نفر بطور تصادفی به دو گروه 9 نفره مربیان با تجربه و کم تجربه (با سابقه ی بالای 5سال و زیر 3 سال) تقسیم شدند. مربیان طی یک جلسه، پس از20 دقیقه آموزش تاس بدمینتون، از طریق بازخورد افزوده، تکنیک دانش آموزان را طی20 دقیقه تمرین اصلاح کردند. جهت ارزیابی کیفیت بازخورد افزوده مربیان، براساس ملاک های بازخورد افزوده شامل هدایت، محتوای تکنیکی، هدف، نوع، زمان و ارتباط ، از گروه ها فیلمبرداری و ضبط صدا به عمل آمد. سپس با کمک سه مربی با تجربه ی دیگر بازخورد مربیان مورد ارزیابی قرار گرفت. درنهایت از آزمون ناپارامتری خی دو برای تجزیه و تحلیل آماری در سطح معنی داریp≤0.05 استفاده شد. نتایج: بر اساس نتایج حاصل، از حیث فراوانی، مربیان باتجربه بازخورد افزوده بیشتری به ورزشکاران می دادند. همچنین مربیان با تجربه، از بازخورد افزوده با محتوای تکنیکی اختصاصی و هدف اصلاحگری و ارزشگذاری مثبت بیشتری استفاده نموده، اغلب بازخوردهای کلامی و مرتبط به بازخورد قبلی را به کار می بردند. در مقابل، مربیان کم تجربه از بازخورد افزوده بامحتوای تکنیکی عمومی تر و هدف ارزشگذاری منفی بیشتری استفاده نموده و سهم بازخوردهای غیر کلامی و نامرتبط به بازخورد قبلی در آنان بیشتر بود. بحث: به طور کلی می توان نتیجه گرفت در طی فرآیند آموزش و تمرین، سطح تجربه ی مربی تاثیر زیادی در کیفیت بازخورد افزوده-ی وی داشته، که احتمالا می تواند از عوامل موفقیت مربیان با تجربه نسبت به کم تجربه ها باشد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی : بازخورد افزوده, مربی با تجربه, مربی کم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040842,
author = {آذرپیکان, عاطفه and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتی},
journal = {پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {21},
month = {April},
issn = {5397-2008},
pages = {57--64},
numpages = {7},
keywords = {واژگان کلیدی : بازخورد افزوده، مربی با تجربه، مربی کم تجربه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتی
%A آذرپیکان, عاطفه
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ 5397-2008
%D 2015

[Download]