حرکت, دوره (6), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (475-491)

عنوان : ( تاثیر دستورالعمل توجه بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز در موقعیت تحت فشار )

نویسندگان: محمدرضا قاسمیان مقدم , حمید رضا طاهری تربتی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر موقعیت تحت فشار و دستورالعمل توجه بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز انجام شد. بدین منظور تعداد 16 نفر از بازیکنان تنیس روی میز در چهار حالت با انواع متفاوت دستورالعمل توجه و موقعیت تحت فشار مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون شامل یک تکلیف تنیس روی میز بود که در آن محل فرود ضربه بر اساس رنگ توپ از قبل مشخص بود و افراد می بایست ضربه تاپ اسپین را بر روی توپ هایی که با پیچ زیر و توسط دستگاه ارسال می شد اجرا می کردند. دستورالعمل توجه افراد بر حسب استفاده از نشانه های مرتبط و نامرتبط با تکلیف متفاوت بود و شرایط تحت فشار از طریق رتبه بندی و جایزه نقدی تغییر می کرد. عملکرد افراد از طریق سنجش دقت ضربات در اصابت به اهداف معین و زمان واکنش کلامی در پاسخ به دستورالعمل توجه مورد نظر، ارزیابی گردید. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه های تکراری برای هر کدام از متغیر ها استفاده گردید. نتایج حاکی از عدم وجود تفاوت معنی دار در عملکرد افراد در مراحل مختلف آزمون بود(P>0.5). تنها تفاوت معنی دار مشاهده شده در مراحل آزمون مربوط به اثر اصلی موقعیت تحت فشار بر زمان واکنش کلامی بود که با افزایش موقعیت تحت فشار، زمان واکنش کلامی افزایش می یافت(P<0.5). بطور کلی یافته های تحقیق نشان داد هنگامیکه موقعیت تحت فشار با توجه به نشانه های مرتبط با تکلیف همراه باشد تخریب در عملکرد رخ می دهد.

کلمات کلیدی

, موقعیت تحت فشار. نشانه های مرتبط با تکلیف, نشانه های نامرتبط با
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041130,
author = {قاسمیان مقدم, محمدرضا and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {تاثیر دستورالعمل توجه بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز در موقعیت تحت فشار},
journal = {حرکت},
year = {2015},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {1563-3306},
pages = {475--491},
numpages = {16},
keywords = {موقعیت تحت فشار. نشانه های مرتبط با تکلیف، نشانه های نامرتبط با تکلیف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دستورالعمل توجه بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز در موقعیت تحت فشار
%A قاسمیان مقدم, محمدرضا
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J حرکت
%@ 1563-3306
%D 2015

[Download]