رستنیها-Rostaniha, ( ISI ), دوره (14), شماره (2), سال (2013-5) , صفحات (238-243)

عنوان : ( سه گونه جدید از Pseudocercospora برای میکوبیوتای ایران )

نویسندگان: بهاره بیچرانلو , مهدی پیرنیا , قربانعلی اسدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی گونه های جنس Pseudocercospora، از مناطق مختلف استان مازندران و از گیاهان دارای علایم لکه برگی طی فصول بهار، تابستان و اوایل پاییز سالهای 91-1390 نمونه برداری انجام شد. گونه های Pseudocercospora abeliae (روی Abelia grandiflora)، P. rhamnaceicola (روی Paliurus spina-christi) و P. sordida (روی Campsis grandiflora) برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند. همچنین Morus nigra میزبان جدیدی برای Pseudocercospora mori در ایران می باشد.

کلمات کلیدی

, قارچ آنامورفیک, رکورد جدید, لکه برگی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041241,
author = {بهاره بیچرانلو and مهدی پیرنیا and اسدی, قربانعلی},
title = {سه گونه جدید از Pseudocercospora برای میکوبیوتای ایران},
journal = {رستنیها-Rostaniha},
year = {2013},
volume = {14},
number = {2},
month = {May},
issn = {1608-4306},
pages = {238--243},
numpages = {5},
keywords = {قارچ آنامورفیک، رکورد جدید، لکه برگی، تاکسونومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سه گونه جدید از Pseudocercospora برای میکوبیوتای ایران
%A بهاره بیچرانلو
%A مهدی پیرنیا
%A اسدی, قربانعلی
%J رستنیها-Rostaniha
%@ 1608-4306
%D 2013

[Download]