علوم محیطی, دوره (2), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (125-131)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع‌زیستی ماکروفون‌های خاک )

نویسندگان: قربانعلی رسام , اصغر خوشنودیزدی , محمود قربان زاده نقاب , علیرضا دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماکروفون‌های خاک از اجزای مهم تنوع‌زیستی زیستگاه‌ها به‌شمار می‌روند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع‌زیستی ماکروفون خاک در سال 1389 در استان خراسان شمالی انجام گرفت. تاثیر اقلیم با انتخاب دو منطقه شیروان با اقلیمی نیمه خشک و جاجرم با اقلیمی خشک اعمال گردید. در هر منطقه دو کاربری متفاوت شامل مراتع و اراضی کشاورزی در نظر گرفته شد. در واحدهای نمونه گیری ماکروفون‌های خاک به روش تله‌های چاله‌ای جمع آوری و به تفکیک خانواده شمارش شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t- استیودنت، آنالیز تشابه و تجزیه به مولفه‌های اصلی انجام گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو منطقه تفاوت کاربری اراضی تاثیر معنی‌داری برجای گذاشت به نحوی که غنای تاکسونومیک و شاخص تنوع شانون در اراضی مرتعی کمتر از اراضی کشاورزی بود. این کاهش به دو عامل پایین بودن تنوع گیاهی و فشار چرا نسبت داده شد. همچنین ترکیب متفاوتی از ماکروفون ها در دو کاربری شکل گرفت. تاثیر اقلیم بر شاخص های تنوع و ترکیب ماکرفون ها محسوس بود به نحوی که شرایط اقلیمی مساعدتر در منطقه شیروان در قیاس با منطقه جاجرم با بهبود تنوع‌زیستی ماکروفون‌های خاک همراه شد.

کلمات کلیدی

, شاخص تنوع شانون, کاربری اراضی, اقلیم, ماکروفون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041279,
author = {رسام, قربانعلی and خوشنودیزدی, اصغر and قربان زاده نقاب, محمود and دادخواه, علیرضا},
title = {ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع‌زیستی ماکروفون‌های خاک},
journal = {علوم محیطی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-1324},
pages = {125--131},
numpages = {6},
keywords = {شاخص تنوع شانون، کاربری اراضی، اقلیم، ماکروفون خاک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع‌زیستی ماکروفون‌های خاک
%A رسام, قربانعلی
%A خوشنودیزدی, اصغر
%A قربان زاده نقاب, محمود
%A دادخواه, علیرضا
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2015

[Download]