تاریخ و فرهنگ, دوره (44), شماره (88), سال (2012-9) , صفحات (9-26)

عنوان : ( رویارویی اعیان خراسان و ماوراء النهر با سیاست های مالی سامانیان و غزنویان با تاکید بر سیاست های مالی ایشان در نیشابور )

نویسندگان: حمیدرضا ثنائی , احمد بادکوبه هزاوه ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست های مالی در بخش عمده ای از دورة سامانی و نیز سراسر عهد غزنوی ظالمانه بود و در این دوره، ستم بسیاری بر رعایا و به ویژه اعیان زمیندار می رفت. خراج سنگین و دیگر تعدی ها و مطالبات مالی در این دوره که حدود یک سده در خراسان به طول انجامید اموال و زمین های بسیاری از طبقات مختلف مردم به ویژه اشراف را دستخوش چپاول و مصادره ساخت. بررسی سیاست های مالی در این دوره نشان می دهد از زمانی در دورة سامانی که عواید خراج و برخی قوانین مالیاتی نو به سپهسالار و سپاهیان بخشیده شد، تعدی های مالی و خراج سنگین و مصادرة املاک در خراسان که از روزگاری کهن وجود داشت شدت گرفت. این وضع در دورة غزنوی به اوج خود رسید. این سیاست های مالی بیشتر اعیان یا اشراف ثروتمند را در معرض آسیب قرار داد. نیشابور در دورة سامانی و غزنوی مرکز گردآوری خراج در خراسان به شمار میرفت. از همین رو، مصادیق این ستم های مالیاتی بر اشراف و عامة نیشابور بیش از دیگر شهرهای قلمرو سامانی و غزنوی در منابع نمود یافته است. در اثر این ستم های مالی، اعیان خراسان و ماوراء النهر از جمله نیشابور برای سرنگونی این دو حکومت به تکاپو پرداختند.

کلمات کلیدی

, سامانیان, غزنویان, نیشابور, خراج, مصادرة اموال, رسوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041418,
author = {ثنائی, حمیدرضا and احمد بادکوبه هزاوه},
title = {رویارویی اعیان خراسان و ماوراء النهر با سیاست های مالی سامانیان و غزنویان با تاکید بر سیاست های مالی ایشان در نیشابور},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2012},
volume = {44},
number = {88},
month = {September},
issn = {2258-706x},
pages = {9--26},
numpages = {17},
keywords = {سامانیان، غزنویان، نیشابور، خراج، مصادرة اموال، رسوم محدَث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویارویی اعیان خراسان و ماوراء النهر با سیاست های مالی سامانیان و غزنویان با تاکید بر سیاست های مالی ایشان در نیشابور
%A ثنائی, حمیدرضا
%A احمد بادکوبه هزاوه
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2258-706x
%D 2012

[Download]