پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (2), شماره (4), سال (2014-4) , صفحات (23-36)

عنوان : ( بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT )

نویسندگان: عباس مهدی زاده , مهدی طالب پور , مهرداد فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT بود. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 105 نفر از اساتید دانشگاه، کارشناسان تربیت‌بدنی، کارشناسان گردشگری و راهنماهای تورهای گردشگری بودد که همه افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 49 سؤالی محقق ساخته بود که عوامل تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی را در 5 شاخص اقتصادی ‌و‌ بازاریابی، اجتماعی و فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری، تجهیزات و رویدادهای ورزشی و خدمات را که به کمک اساتید دانشگاه و متخصصین حوزه گردشگری و ورزش و با استفاده از روش دلفی، شناسایی شد، در قالب 4 مؤلفه نقاط‌قوت، نقاط‌ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها مورد مطالعه قرار داد. روایی پرسشنامه براساس ضریب کندال 83/0 و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف‌معیار و آمار استنباطی شامل آزمون t تک‌متغیره، آزمون فریدمن و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه افراد مورد مطالعه، کیفیت اسکان در هتل‌ها مهم‌ترین نقطه قوت، عدم وجود افراد متخصص در پست‌های مختلف مهم‌ترین نقطه ضعف، وجود دادوستد و بازار وسیع در مشهد مهمترین فرصت و عدم وجود حامیان مالی ورزشی مهم‌ترین تهدید در زمینه گردشگری ورزشی در شهر مشهد می‌باشد. نتایج آزمون F در سطح 05/0≥p برای نقاط قوت 74/1، نقاط ضعف 82/0، فرصت ها 23/0 و تهدیدها 76/1 مشاهده گردید که بیانگر تفاوت معناداری بین دیدگاه گروه‌های مختلف کارشناسان در خصوص نقاط‌قوت، نقاط‌ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی در شهر مشهد نمی باشد؛ همچنین در اولویت‌بندی شاخص‌ها، شاخص اقتصادی و بازاریابی مؤثرتر از سایر شاخص‌ها در زمینه گردشگری ورزشی در شهر مشهد شناخته شد.

کلمات کلیدی

گردشگری؛ گردشگری ورزشی؛ شهر مشهد؛ تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041611,
author = {عباس مهدی زاده and طالب پور, مهدی and فتحی, مهرداد},
title = {بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {4},
month = {April},
issn = {2345-5551},
pages = {23--36},
numpages = {13},
keywords = {گردشگری؛ گردشگری ورزشی؛ شهر مشهد؛ تحلیل SWOT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در شهر مشهد بر اساس تحلیل SWOT
%A عباس مهدی زاده
%A طالب پور, مهدی
%A فتحی, مهرداد
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2014

[Download]