مهندسی شیمی ایران, دوره (12), شماره (70), سال (2014-1) , صفحات (33-46)

عنوان : ( مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای انتقال جرم و حرارت همزمان در جابه جایی اجباری )

نویسندگان: سیدحیدر رجایی شوشتری , اکبر شاهسوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر نسبت به مدل سازی فرآیندهای مختلف انتقال جرم و حرارت همزمان در جابه جایی اجباری برای یک سیستم آزمایشگاهی اقدام گردیده است. پس از حل همزمان مجموعه معادلات جبری غیر خطی مربوط به مدل ریاضی سیستم مورد نظر، نتایج به دست آمده حاکی از آن هستند که وجود انتقال جرم نقش به سزایی در میزان کل حرارت منتقل شده داشته و این امر در حضور پدیده های میعان و تبخیر و جذب به شدت تقویت می گردد. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی در خصوص میزان تاثیر فرآیند انتقال جرم بر ضریب انتقال حرارت و کل حرارت منتقل شده برای سیستم های مختلف مانند میعان آب از هوای مرطوب، تبخیر آب در هوای خشک و تبخیر آب در هوای حاوی آمونیاک همزمان با میعان (جذب) آمونیاک از هوا در آب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, انتقال جرم و حرارت همزمان, میعان بخارآب, تبخیر آب, جذب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042353,
author = {رجایی شوشتری, سیدحیدر and شاهسوند, اکبر},
title = {مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای انتقال جرم و حرارت همزمان در جابه جایی اجباری},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2014},
volume = {12},
number = {70},
month = {January},
issn = {1735-5400},
pages = {33--46},
numpages = {13},
keywords = {انتقال جرم و حرارت همزمان، میعان بخارآب، تبخیر آب، جذب آمونیاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای انتقال جرم و حرارت همزمان در جابه جایی اجباری
%A رجایی شوشتری, سیدحیدر
%A شاهسوند, اکبر
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2014

[Download]