مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (25), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (141-158)

عنوان : ( مقایسه بخش مجموعه سازی نرم افزارهای رسا و سافام به منظور پیشنهاد الگوی مناسب )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , راهله السادات نقیبیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: شناسایی و ارزیابی عناصر و ویژگی های مهم در طراحی بخش های مجموعه سازی درنرم افزارهای رسا و سافام روش/ رویکرد پژوهش: ابزار گردآوری داده هاسیاهه تهیه شده براساس نرم افزارهای معرفی شده در خارج و منابع موجود بود. سیاهه وارسی براساس نظر متخصصان و صاحبنظران تهیه و تکمیل شد. معیارها در هشت عنصر اصلی و 203 ویژگی فرعی قرار گرفتند. اعتبار هر معیار با مشورت با متخصصان و صاحبنظران کنترل شد. یافته ها: نرم افزار سافام 76 درصد و نرم افزار رسا 62 درصد با عناصر و ویژگیهای پیشنهادشده همخوانی داشتند. در نرم افزار سافام 8 عنصر سیاهه و نرم افزار رسا 6 عنصر آن را شامل می شد و فاقد دو عنصر بودجه و پیگیری منابع بود. هر دو نرم افزار به تمامی این عناصر اهمیت بسیار داده اند. ویژگیها در عناصر امور مالی و ثبت صورتحساب، بودجه و پیگیری منابع با امتیاز 6 از اهمیت بسیار برخوردار بودند. ویژگیهای عناصر جست وجو و کارگزار با امتیاز 7/ 5 ، ویژگیهای عنصر سفارش با امتیاز 1/ 5 ، و ویژگیهای عناصر قابلیت عمومی و ثبت منابع با کسب 9/ 4 در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند. نتیجه گیری: عناصر و ویژگیهای مهم برای ارائه الگو در بخش مجموعه سازی نرم افزار کتابخانهای مشخص شد ویژگیهایی کم اهمیت تر حذف شدند ، الگوی نرم افزار مجموعه سازی با مرکزیت عنصر سفارش منابع طراحی شد.

کلمات کلیدی

, نرم افزارهای کتابخانه ای, نرم افزار مجموعه سازی, نرم افزار رسا, نرم افزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042843,
author = {نوکاریزی, محسن and نقیبیان, راهله السادات},
title = {مقایسه بخش مجموعه سازی نرم افزارهای رسا و سافام به منظور پیشنهاد الگوی مناسب},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2014},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {2252-0503},
pages = {141--158},
numpages = {17},
keywords = {نرم افزارهای کتابخانه ای، نرم افزار مجموعه سازی، نرم افزار رسا، نرم افزار سافام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه بخش مجموعه سازی نرم افزارهای رسا و سافام به منظور پیشنهاد الگوی مناسب
%A نوکاریزی, محسن
%A نقیبیان, راهله السادات
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2014

[Download]