حسابداری سلامت, دوره (2), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (147-172)

عنوان : ( بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار )

نویسندگان: مهدی صالحی , غلامرضا عنایتی , پریسا جوادی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری (به همراه اجزای آن) و ارزش افزوده اقتصادی 1386 است. با عملکرد مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 روش پژوهش: این پژوهش کاربردی، طرح آن شبه تجربی و از نظر رویکرد پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهشرا صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که نمونه آماری مورد بررسی با توجه به محدودیت های در نظر گرفته شده، شامل 24 شرکت است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از دو روش تحلیل رگرسیون خطی چندگانه در سطح خطای 5 درصد و رگرسیون فازی استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش براساس آزمون رگرسیون خطی چندگانه نشان می دهد که بین سرمایه فکری (به همراه اجزای آن) و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکتهای دارویی رابطه آماری معناداری وجود ندارد. با این وجود، بین کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه رابطه ای با عملکرد مالی رابطه آماری معنادار وجود دارد. براساس نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون فازی، بین کارایی سرمایه ساختاری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکتها رابطه آماری معناداری وجود ندارد اما بین سایر متغیرهای مستقل، با عملکرد مالی شرکتهای دارویی رابطه آماری معناداری وجود دارد. نتیجهگیری: بر اساسیافتههای پژوهش، برخی از اجزای سرمایه فکری مانند سرمایه رابطهای، میتواند عاملی تاثیرگذار در بهبود سطح عملکرد مالی شرکتقلمداد شود.

کلمات کلیدی

, سرمایه فکری, ارزش افزوده اقتصادی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1042977,
author = {صالحی, مهدی and غلامرضا عنایتی and پریسا جوادی},
title = {بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار},
journal = {حسابداری سلامت},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2252-0473},
pages = {147--172},
numpages = {25},
keywords = {سرمایه فکری، ارزش افزوده اقتصادی، عملکرد مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی با عملکرد مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
%A صالحی, مهدی
%A غلامرضا عنایتی
%A پریسا جوادی
%J حسابداری سلامت
%@ 2252-0473
%D 2014

[Download]