مطالعات روان شناسی ورزشی, دوره (3), شماره (8), سال (2014-4) , صفحات (59-76)

عنوان : ( رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر پایه نظریه خودمختاری )

نویسندگان: حمیده ایرانمنش , علیرضا صابری کاخکی , مهشید زارع زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر پایۀ نظریۀ خودمختاری است. در این پژوهش توصیفی همبستگی، 120 ورزشکار تنیس روی میز استان کرمان که دارای حداقل سابقۀ سه سال فعالیت و کسب مقام در سطح مسابقات شهرستانی بودند، بهصورت تصادفی طبقهای انتخاب شدند. در جمع آوری داده ها، از پرسشنامههای انگیزش ورزشی پلیتیر و همکاران و اعتماد بهنفس ورزشی ویلی و نایت استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین اعتماد به نفس ورزشی و انواع آن (به جز مؤلفۀ قابلیت انعطاف) با انگیزش کل، انگیزش درونی و بیرونی رابطۀ مثبت و معناداری وجود داشته است.45 درصد انگیزش کل را پیشبینی کنند. مطابق با نتایج بهدست آمده، / همچنین مؤلفه های اعتماد به نفس توانستند 7باورهای ورزشکاران در قصد و نیت آنها از فعالیت تأثیر میگذارد و باعث تغییر در میزان انگیزش میگردد

کلمات کلیدی

, انگیزش ورزشی, اعتماد به نفس ورزشی, تنیس روی میز, نظریۀ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043242,
author = {حمیده ایرانمنش and صابری کاخکی, علیرضا and مهشید زارع زاده},
title = {رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر پایه نظریه خودمختاری},
journal = {مطالعات روان شناسی ورزشی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {8},
month = {April},
issn = {2978-2345},
pages = {59--76},
numpages = {17},
keywords = {انگیزش ورزشی، اعتماد به نفس ورزشی، تنیس روی میز، نظریۀ خودمختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش در ورزشکاران تنیس روی میز بر پایه نظریه خودمختاری
%A حمیده ایرانمنش
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A مهشید زارع زاده
%J مطالعات روان شناسی ورزشی
%@ 2978-2345
%D 2014

[Download]