تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (7), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (119-122)

عنوان : ( اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria) )

نویسندگان: فاطمه طاعتی , هاجر طالبی ورنامخواستی , محمد تقی عبادی , اصغر خوشنودیزدی , علیرضا دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria) یکی از گیاهان دارویی خانواده بقولات است که گل های آن به دلیل تولید رنگ آبی و خواص التیام دهندگی زخم ها کاربرد گسترده ای در طب سنتی و صنایع آرایشی - بهداشتی دارند. با توجه به کاهش منابع آب و شور شدن زمین های زراعی، تحمل این گیاه به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی اثر خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 (در پنج سطح: صفر، 2- ،4- ، 6- و 8- بار) و همچنین شوری ناشی از کلرید سدیم (در شش سطح: صفر، 100، 200، 300 ،400 و 500 میلی مولار) دو آزمایش مستقل اجرا گردید. نتایج نشان دهنده اثر معنی دار تیمارهای خشکی و شوری بر مولفه های جوانه زنی بود، به طوری که در هر دو آزمایش بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمارهای شاهد (به ترتیب 90/1 و 90 درصد) و کمترین میزان مربوط به تیمار خشکی 8- بار و شوری 500 میلی مولار (به ترتیب 17/7 و 72/5 درصد) بود. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد که این گیاه دارای مقاومت خوبی نسبت به تنش های خشکی و شوری در مرحله جوانه زنی باشد.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن گلایکول, تنش های محیطی, کلرید سدیم, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043629,
author = {فاطمه طاعتی and طالبی ورنامخواستی, هاجر and محمد تقی عبادی and خوشنودیزدی, اصغر and دادخواه, علیرضا},
title = {اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria)},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-7604},
pages = {119--122},
numpages = {3},
keywords = {پلی اتیلن گلایکول، تنش های محیطی، کلرید سدیم، گیاه دارویی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria)
%A فاطمه طاعتی
%A طالبی ورنامخواستی, هاجر
%A محمد تقی عبادی
%A خوشنودیزدی, اصغر
%A دادخواه, علیرضا
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2014

[Download]