دومین همایش ملی نفت و گاز ایران , 2014-10-15

عنوان : ( بررسی ومدل سازی پیامدرهایش گازوئیل ازمخازن تانک فارم درپالایشگاه گاز شهیدهاشمی نژادسرخس )

نویسندگان: جواد کَشارو , علی اصغرمحجوبی , مهردادکسرایی , ناصر ثقه الاسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درصنایع نفت وگازهمواره خطرات بالقوه ای وجوددارندکه میتواندموجب بروزصدمات جانی وخسارت های مالی شدیدوجبران ناپذیری میشود.هرنوع ویژگی شیمیایی وفیزیکی ذاتی که قابلیت خسارت داشته باشد، خطرنامیده میشود. لذا اولین گام ایمنی وشناسایی خطرات بالقوه آسیب رسان درصنایع نغت وگازوارزیابی شدت ودومین گام مدیریت ریسک باهدف بهبود ایمنی برای کاهش حوادث درتمامی مراحل شامل طراحی، ساخت وعملیات ازاهمیت ویِژه ای برخوردار می باشند. یکی ازاین واحدهاکه دارای عوامل بالقوه حوادث است، واحدتانک فارم پالایشگاه گاز می باشد.روش های متفاوتی برای شناسایی عوامل خطروجوددارد، که می توان از آنالیزپرسش ، آنالیز مخاطرات وراهبردی و نظایر آن نام برد [1]. ازجمله مخاطراتی که باعث پیامدهای جبران ناپذیرانسانی ومالی می شود، آتش سوزی وانفجارمی باشد. هدف ازاین تحقیق بررسی پیامدوشدت حادثه در مخازن ذخیره سازی گازوئیل تانک فارم در پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد به کمک نرم افزارPHAST درجهت کاهش ریسک وبالابردن صریب ایمنی وعملیاتی واحدتانک فارم وبارگیری مایعات می باشد. دراین مطالعه پارامتهای مدل سازی شامل دماوفشارعملیاتی، نوع ومقدارماده، قطرمحل رهایش ماده می باشد. نتیجه این پژوهش ارائعه پیشنهادات وراه کارهایی برای.ازقبیل جایگزین کردن برخی کنترل کننده ها که کارایی بیشتری دارندیالحاظ کردن برخی کنترل کننده های جدیداست. همچنین نتایج مدل سازی نشان می دهدکه شدت پیامدها درنتیجه اقدامات ایمنی جهت کنترل انها باتوجه به شرایط آب وهوایی درفصل های مختلف بایدمتفاوت باشد.

کلمات کلیدی

, مطالعه راهبردی ومخاطرات , تانک فارم, ارزیابی ریسک, گازوئیل, مدل سازی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043782,
author = {کَشارو, جواد and علی اصغرمحجوبی and مهردادکسرایی and ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {بررسی ومدل سازی پیامدرهایش گازوئیل ازمخازن تانک فارم درپالایشگاه گاز شهیدهاشمی نژادسرخس},
booktitle = {دومین همایش ملی نفت و گاز ایران},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مطالعه راهبردی ومخاطرات ، تانک فارم، ارزیابی ریسک، گازوئیل، مدل سازی، PHAST},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ومدل سازی پیامدرهایش گازوئیل ازمخازن تانک فارم درپالایشگاه گاز شهیدهاشمی نژادسرخس
%A کَشارو, جواد
%A علی اصغرمحجوبی
%A مهردادکسرایی
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
%D 2014

[Download]