تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (10), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (67-77)

عنوان : ( تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مصطفی مردانی , مهدی بابایی , محمود صبوحی صابونی , الهه آسمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مدل های انعطاف پذیر برای تعیین الگوی بهینه کشت در مناطق مختلف از جمله مواردی است که مورد توجه محققین قرار دارد. در مطالعه حاضر سعی بر آن شده است که از انواع متفاوت مدل های آرمانی فازی برای تعیین الگوی کشت در استان خراسان رضوی استفاده شود. سه نوع الگوی بهینه کشت با وزن های متفاوت در تابع هدف برآورد شد. گندم، جو، ذرت دانه ای، چغندر قند، پنبه و گوجه فرنگی جزء محصولات مورد مطالعه می باشند. یافته های تحقیق نشان داد که بین این سه نوع الگوی بهینه کشت تفاوت محسوسی وجود ندارد. محصولات گندم، جو، ذرت دانه ای و گوجه فرنگی در تمام الگوهای بهینه کشت وجود دارند. دو محصول چغندر قند و پنبه از تمام الگوهای بهینه کشت حذف شده اند. در این مدل می توان با ایجاد انعطاف در آرمان ها، منابع را به نحو بهتری تخصیص داد. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از حذف این دو محصول از الگوی حقیقی کشت در آینده از سیاست های ترویجی و حمایتی کشاورزی استفاده شود.

کلمات کلیدی

, الگوی بهینه کشت, مدل آرمانی فازی, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043930,
author = {مصطفی مردانی and مهدی بابایی and صبوحی صابونی, محمود and الهه آسمانی},
title = {تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی},
journal = {تحقیق در عملیات در کاربردهای آن},
year = {2013},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-7286},
pages = {67--77},
numpages = {10},
keywords = {الگوی بهینه کشت، مدل آرمانی فازی، استان خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی
%A مصطفی مردانی
%A مهدی بابایی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A الهه آسمانی
%J تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
%@ 2251-7286
%D 2013

[Download]