پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی, دوره (9), شماره (17), سال (2013-6) , صفحات (83-94)

عنوان : ( تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر قدرت عضلات خم کننده و بازکننده زانو در دوره بازتوانی ورزشکاران مبتلا به آسیب رباط و منیسک زانو )

نویسندگان: مهدی رستمی حاجی آبادی , دکتر نادر رهنما , دکتر خلیل خیام باشی , مهدی سهرابی , دکتر عفت بمبئی چی , پروین پذیرا ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: تصویرسازی هدایت شده یک درمان بدنی - ذهنی است که از دیالوگهایی که به وسیله ی پزشک، ویدیو یا صدای ضبط شده یا با یک شخص هدایت می شود، برای تاثیر بر تصاویر و الگوهایی ذهنی استفاده می کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر قدرت عضلانی در دوره ی بازتوانی ورزشکاران مبتلا به آسیب های زانو بود. مواد و روش ها: تعداد 18 ورزشکار آسیب دیده از ناحیه زانو به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه 9 نفر)تقسیم شدند. هر دو گروه تمرینات فیزیوتراپی را انجام می دادند، با وجود این، ورزشکاران گروه تجربی بعد از عمل جراحی رباط صلیبی قدامی یا مینیسک به صورت تدریجی وارد تحقیق شدند. به علاوه به مدت 4 هفته تمرینات تصویر سازی هدایت شده را نیز به صورت روزانه انجام دادند. حداکثر قدرت عضلانی در عضلات خم کننده و بازکننده زانو در پیش و پس آزمون به وسیله دستگاه بایودکس (سیستم 3) اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گروه تجربی در قدرت عضلات باز کننده پای آسیب دیده و سالم خود به ترتیب حدود 35/20% و 18 % افزایش نشان دادند در حالی که گروه کنترل در عضلات بازکننده پای آسیب دیده و سالم خود نه تنها افزایشی نداشتند بلکه به ترتیب 55/.% و 44/4% کاهش قدرت نیز داشتند، اما در مجموع تفاوت معناداری در پای آسیب دیده و سالم مشاهده نشد (p>./05). نتایج تحقیق حاضر، نشان داد که قدرت عضلات خم کننده ی پای آسیب دیده و سالم در هر دو گروه تجربی و کنترل افزایش داشت، اما این تغییر از لحاظ آماری معنادار نبود (p>./05). بحث و نتیجه گیری: از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که همراه کردن تصویر سازی هدایت شده با فیزیوتراپی، موجب افزایش قدرت عضلانی در ورزشکاران مصدوم میشود، لذا اجرای تمرینات تصویرسازی هدایت شده با فیزیوتراپی به عنوان روش درمانی مناسب برای این دست از ورزشکاران توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, تمرین ذهنی, گشتاور عضلانی, رباط متقاطع قدامی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043934,
author = {مهدی رستمی حاجی آبادی and دکتر نادر رهنما and دکتر خلیل خیام باشی and سهرابی, مهدی and دکتر عفت بمبئی چی and پروین پذیرا},
title = {تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر قدرت عضلات خم کننده و بازکننده زانو در دوره بازتوانی ورزشکاران مبتلا به آسیب رباط و منیسک زانو},
journal = {پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {17},
month = {June},
issn = {2008-5389},
pages = {83--94},
numpages = {11},
keywords = {تمرین ذهنی، گشتاور عضلانی، رباط متقاطع قدامی، مینیسک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر قدرت عضلات خم کننده و بازکننده زانو در دوره بازتوانی ورزشکاران مبتلا به آسیب رباط و منیسک زانو
%A مهدی رستمی حاجی آبادی
%A دکتر نادر رهنما
%A دکتر خلیل خیام باشی
%A سهرابی, مهدی
%A دکتر عفت بمبئی چی
%A پروین پذیرا
%J پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
%@ 2008-5389
%D 2013

[Download]