تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, دوره (40), شماره (2), سال (2009-8) , صفحات (27-35)

عنوان : ( بررسی کارایی پنبه کاران استان خراسان با استفاده از رهیافت پارامتریک )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , عصمت مجرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر، کارایی های فنی و مقیاس مزارع پنبه در استان خراسان در طی سال های 1382-1379 با استفاده از رهیافت پارامتریک تعیین شد. به منظور محاسبه کارایی، تابع تولید مرزی تصادفی ترانسلوگ (TSFPF) بر مبنای داده های ترکیبی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که میزان کارایی فنی نسبت به کارایی مقیاس کمتر و متوسط کارایی فنی و مقیاس پنبه کاران به ترتیب 63% و 88% است. اکثر پنبه کاران در یک مقیاس نامطلوب تولید می کنند. افزون بر آن، از عوامل موثر برکارایی فنی پنبه کاران، آموزش و ترویج کشاورزی اثر مثبت و معنی داری نشان داد. با توجه به یافته ها، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه کاربرد بهینه نهاده های تولید و ارتقاء دانش کشاورزان به منظور ارائه سیاست های حمایتی مناسب جهت افزایش تولید و بهبود کارایی مورد تاکید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, کارایی, مرزی, خراسان بزرگ, پنبه, تابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044149,
author = {صبوحی صابونی, محمود and عصمت مجرد},
title = {بررسی کارایی پنبه کاران استان خراسان با استفاده از رهیافت پارامتریک},
journal = {تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران},
year = {2009},
volume = {40},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4838},
pages = {27--35},
numpages = {8},
keywords = {کارایی،مرزی،خراسان بزرگ،پنبه،تابع تولید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی پنبه کاران استان خراسان با استفاده از رهیافت پارامتریک
%A صبوحی صابونی, محمود
%A عصمت مجرد
%J تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
%@ 2008-4838
%D 2009

[Download]