پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (6), شماره (24), سال (2014-9) , صفحات (117-140)

عنوان : ( محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهام )

نویسندگان: مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , محمد ابراهیمی سویزی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی محتوای اطلاعاتی سود هر سهم اعلان شده و سود پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهام است. در این راستا از معیارهای سود غیر منتظره و بازنگری پیش بینی سود که به ترتیب نمایان گر سود هر سهم و پیش بینی سود هر سهم می باشند، استفاده شده است. جامعه ی آماری، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این میان 50 شرکت به عنوان نمونه آماری و بر اساس نمونه گیری حذفی انتخاب شده و در مجموع در یک دوره چهار ساله از 1387 الی 1390 تعداد 200 مشاهده سال شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیونی و آزمونهای همبستگی رابطه معنادار مستقیمی را بین متغیرهای اعلان سود هر سهم و پیش بینی سود هر سهم با بازده غیر عادی سهام نشان می دهد. همچنین نتایج، محتوای اطلاعاتی بیشتری را برای سود اعلان شده هر سهم در قیاس با سود پیش بینی شده هر سهم تائید می کند.

کلمات کلیدی

, سود اعلان شده هر سهم , سود پیش بینی شده هرسهم, بازده غیر عادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044262,
author = {صالحی, مهدی and محمود موسوی شیری and محمد ابراهیمی سویزی},
title = {محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهام},
journal = {پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {24},
month = {September},
issn = {2383-0379},
pages = {117--140},
numpages = {23},
keywords = {سود اعلان شده هر سهم ، سود پیش بینی شده هرسهم، بازده غیر عادی سهام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهام
%A صالحی, مهدی
%A محمود موسوی شیری
%A محمد ابراهیمی سویزی
%J پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
%@ 2383-0379
%D 2014

[Download]