دانش سرمایه گذاری, دوره (3), شماره (11), سال (2014-9) , صفحات (65-98)

عنوان : ( شناسائی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران )

نویسندگان: صادق نکوئی , مهدی صالحی , یحیی کامیابی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی شده است دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران شناسائی و مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی و از نظر نوع همبستگی میباشد و استفاده از پرسشنامه، استیودنت و با t داده های مورد نیاز را در اختیار محققین قرار داده است. فرضیات این تحقیق با استفاده از آزمون بهره گیری از داده های استخراج شده از تعداد 128 پرسشنامه واصله از جامعه ی آماری متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت مالی و حسابداری، مؤسسات حسابرسی مستقل و مؤسسات دولتی مورد آزمون قرار گرفته است. تحلیل نتایج تحقیق نشان دهنده ی آن است عدم وجود استاندارد حسابداری تورمی، : که دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران عبارتند ازگریز واحدهای اقتصادی از قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها و سایر قوانین مرتبط، عدم وجود الزام و اجبار توسط ارگان های مسئول در خصوص تهیه ی گزارشات تکمیلی صورت های مالی در بردارنده تأثیرات تورم، ناتوانی مدیران در تشخیص منافع و یا معایب حسابداری تورمی، عدم باور مدیران از منافع اجرای حسابداری تورمی، افزایش مالیات پرداختنی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها و ناهماهنگی و ناکافی بودن شاخصهای تغییر سطح قیمت ها.

کلمات کلیدی

, حسابداری تورمی, صورت های مالی, شاخص قیمت, تجدید ارزیابی دارایی ها, تغییر قیمت, گزارشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044466,
author = {صادق نکوئی and صالحی, مهدی and یحیی کامیابی},
title = {شناسائی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران},
journal = {دانش سرمایه گذاری},
year = {2014},
volume = {3},
number = {11},
month = {September},
issn = {2322-5777},
pages = {65--98},
numpages = {33},
keywords = {حسابداری تورمی، صورت های مالی، شاخص قیمت، تجدید ارزیابی دارایی ها، تغییر قیمت، گزارشگری مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسائی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران
%A صادق نکوئی
%A صالحی, مهدی
%A یحیی کامیابی
%J دانش سرمایه گذاری
%@ 2322-5777
%D 2014

[Download]