پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (62-68)

عنوان : ( ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران )

نویسندگان: مرتضی بیطرف ثانی , علی اصغر اسلمی نژاد , عاطفه سیددخت دهبار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق برآورد پارامترهای ژنتیکی و مطالعه روند فنوتیپی و ژنتیکی تغییرات سن اولین زایش، روزهای باز و عملکرد تولید شیر در اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران است. تعداد رکوردهای سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر جهت ارزیابی‌های ژنتیکی به ترتیب 71736، 20126 و 20126 بودند، که طی سالهای 1363 تا 1384 جمع آوری گردیده است. از مدل‌های تک صفتی و دوصفتی، روش حداکثر درستنمایی محدود شده و نرم افزار Wombat جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی استفاده گردید. وراثت پذیری سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر به ترتیب 02/0± 20/0 ، 01/0 ± 04/0 و 9/0 ± 47/0 برآورد گردید. روند ژنتیکی و فنوتیپی سن اولین زایش منفی بود، به طوری که میانگین فنوتیپی و ارزش‌های اصلاحی این صفت طی سالهای 1363 لغایت 1384 کاهش یافت. روند فنوتیپی و ژنتیکی برای روزهای باز و تولید شیر مثبت برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی تولید شیر و روزهای باز به ترتیب 23/0+ و 07/0 + محاسبه گردید.

کلمات کلیدی

, سن اولین زایش, روزهای باز, تولید شیر, گاو شیری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044474,
author = {بیطرف ثانی, مرتضی and اسلمی نژاد, علی اصغر and سیددخت دهبار, عاطفه},
title = {ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3106},
pages = {62--68},
numpages = {6},
keywords = {سن اولین زایش; روزهای باز; تولید شیر; گاو شیری; هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران
%A بیطرف ثانی, مرتضی
%A اسلمی نژاد, علی اصغر
%A سیددخت دهبار, عاطفه
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2013

[Download]