دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, دوره (6), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (1-12)

عنوان : ( شورش ایلامی ها علیه داریوش اول؛ بررسی ماهیت شورشهای ایلام در دورة داریوش اول با تأکید بر کتیبة بیستون )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور , کیومرث علی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با به قدرت رسیدن داریوش اول در سال 522 ق.م، بسیاری از اقوم تحت سلطه پارسیان علیه او شوریدند که سه مورد از نه شورشِ انجام شده علیه داریوش، در دو سال اول فرمانروایی او در ایلام اتفاق افتاد. در این مقاله، سعی شده با تکیه بر منابع پارسی باستان، بهویژه کتیبة داریوش در بیستون، و هم چنین به کمک پژوهش های جدید و با استفاده از شیوة پژوهش های تاریخی، به بررسی چرایی و ماهیت شورش ایلامی ها، در اوایل حکومت داریوش اول پرداخته شود. برای انجام این کار، ابتدا چگونگی شورش های سه گانة ایلامی ها علیه داریوش اول تشریح شده و سپس علل و ماهیت این شورشها بررسی خواهد شد. در پایان، نشان داده خواهد شد که برخلاف نظریه های جاری در میان برخی از اندیشمندان تاریخ ایران باستان، به نظر می رسد این شورشها ماهیتی سیاسی و ملی گرایانه داشته باشند.

کلمات کلیدی

, پارسی ها, ایلامی ها, داریوش اول, کتیبة بیستون, شورش ملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045642,
author = {ایمان پور, محمدتقی and کیومرث علی زاده},
title = {شورش ایلامی ها علیه داریوش اول؛ بررسی ماهیت شورشهای ایلام در دورة داریوش اول با تأکید بر کتیبة بیستون},
journal = {دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران},
year = {2013},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {1026-2288},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {پارسی ها، ایلامی ها، داریوش اول، کتیبة بیستون، شورش ملی گرایانه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شورش ایلامی ها علیه داریوش اول؛ بررسی ماهیت شورشهای ایلام در دورة داریوش اول با تأکید بر کتیبة بیستون
%A ایمان پور, محمدتقی
%A کیومرث علی زاده
%J دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
%@ 1026-2288
%D 2013

[Download]