فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (9), سال (2015-6) , صفحات (260-270)

عنوان : ( حل عددی جریان الکترواسموتیک در ریزمجراهای با خواص سطحی ناهمگن )

نویسندگان: جعفر جماعتی , علی رضا فراهی نیا , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مدل سازی عددی جریان الکترواسموتیک درون ریزمجراهای با خواص سطحی ناهمگن به دو روش انجام شده است. برای مدل سازی کامل این جریانها، معادلات به هم مرتبط ناویر استوکس، ارنست پلانک و پواسان بولتزمن به ترتیب برای جریان، انتقال بارهای الکتریکی و توزیع میدان الکتریکی حل می شوند. حل عددی این معادلات برای ریزمجراهای با زتاپتانسیل غیریکنواخت، پیچیده و دشوار است. به همین دلیل مدلهای ساده و تقریبی مانند مدل هلمهولتز اسمولوکوفسکی نیز برای حل این جریانها پیشنهاد شده است که در آن به جای حل معادلات ارنست پلانک و پواسان بولتزمن، اثرات میدان الکتریکی بر حرکت سیال توسط اعمال سرعت لغزشی مناسب در دیواره ی ریزمـجرا مدل می شود. میدان جریان الکترواسموتیک درون ریزمجراهای ناهمگن می تواند پیچیده و دارای نواحی چرخشی باشد که برای ایجاد اختلاط بسیار ایده آل است. بنابراین در این مقاله ریزمجراهایی طرح و بررسی شده اند که بتوانند به عنوان ریزمخلوط گر در کاربردهای اختلاطی مورد استفاده قرار گیرند. برای ریزمخلوط گرهای طراحی شده در این مقاله علاوه بر اینکه حل دقیق معادلات جریان الکترواسموتیک انجام شده است، نتایج مربوط به مدل تقریبی هلمهولتز اسمولوکوفسکی نیز به دست آمده است تا کارایی و دقت این مدل تقریبی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج این مطالعه می تواند برای مدلسازی میدان جریان الکترواسموتیک درون ریزمجراهای ناهمگن مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, جریان الکترواسموتیک, ریز مجرای ناهمگن, مدل هلمهولتز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046515,
author = {جماعتی, جعفر and فراهی نیا, علی رضا and نیازمند, حمید},
title = {حل عددی جریان الکترواسموتیک در ریزمجراهای با خواص سطحی ناهمگن},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {9},
month = {June},
issn = {****-0011},
pages = {260--270},
numpages = {10},
keywords = {جریان الکترواسموتیک، ریز مجرای ناهمگن، مدل هلمهولتز اسمولوکوفسکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل عددی جریان الکترواسموتیک در ریزمجراهای با خواص سطحی ناهمگن
%A جماعتی, جعفر
%A فراهی نیا, علی رضا
%A نیازمند, حمید
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]