دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار) , 2015-02-18

عنوان : ( برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه باباامان استان خراسان شمالی) )

نویسندگان: پریسا عشقی (دانشجو) , محمدتقی دستورانی , جلیل فرزادمهر , زینب عرب اسدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده های فرسایش و انتقال رسوب در رودخانه ها یکی از مهمترین و پیچیده ترین موضوعات مهندسی رودخانه می باشد. این پدیده ها اثرات ویژه ای روی شاخص های کیفی آب، کنش کف بستر و کناره های رودخانه داشته و همچنین خسارات جبران ناپذیری به طرح های عمرانی آب وارد می نمایند. پیش بینی دقیق میزان رسوب رودخانه ها اهمیت قابل توجهی در مدیریت منابع آب و طراحی و ساخت و همچنین برنامه ریزی در بهره برداری از سازه های آبی دارد. در این تحقیق سعی گردیده است که کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی رسوب معلق مورد ارزیابی قرار گیرد. با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی مقدار R2 برابر 0/98 به دست آمده است که مقدار قابل قبولی است و دقت شبکه عصبی مصنوعی را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, حوزه آبخیز باباامان, رسوب معلق, شبکه عصبی مصنوعی, فرسایش, منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046823,
author = {پریسا عشقی (دانشجو) and دستورانی, محمدتقی and جلیل فرزادمهر and زینب عرب اسدی},
title = {برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه باباامان استان خراسان شمالی)},
booktitle = {دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار)},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {حوزه آبخیز باباامان، رسوب معلق، شبکه عصبی مصنوعی، فرسایش، منابع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه باباامان استان خراسان شمالی)
%A پریسا عشقی (دانشجو)
%A دستورانی, محمدتقی
%A جلیل فرزادمهر
%A زینب عرب اسدی
%J دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری (آبخیزداری سازگار)
%D 2015

[Download]