پژوهشنامه مالیات, شماره (23), سال (2014-9) , صفحات (185-214)

عنوان : ( تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور مالیاتی )

نویسندگان: مهدی صالحی , سعید پرویزی فرد , مستوره استوار ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور مالیاتی در 11 استان که دارای شاخص تمکین 93% درصد و بالاتر بوده می پردازد. یکی از نکات مورد تأکید عموم متخصصین علم مالیه عمومی و مدیران مالیاتی برای ایجاد پایه مالیاتی جدید و حتی بسط و گسترش پایه‌های مالیاتی قدیمی، رشد و توسعه بهبود تمکین مالیاتی و فرهنگ مالیاتی در جامعه است؛ چرا که هرچه جامعه دارای فرهنگ مالیاتی غنی‌تری باشد، وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی با موفقیت و سهولت بیشتری همراه است و مؤدیان مالیاتی نیز با رغبت و احساس مسئولیت بیشتری اقدام به انجام وظایف قانونی خود می‌کنند. به همین دلایل پژوهش حاضر انجام شده است و از روش پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده گردید، جامعه آماری این پژوهش 11 استان که دارای شاخص تمکین 93% درصد و بالاتر بوده و به طور کلی 324 مؤدی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده‌ها با برنامه 〖SPSS〗_18 با استفاده از آزمون T تک عاملی و تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه‌ و تحلیل شدند. پایایی پرسشنامه‌ها با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برابر با 92/0 شد. تمامی فرضیات در سطح 95/0 مورد آزمون قرارگرفته و معنادار بودند، همچنین از میان عوامل و ویژگی های فرهنگ مالیاتی عدالت و کارکرد سازمان با میانگین 59/3 دارای بیش‌ترین میزان تأثیر بر تمکین مالیاتی بوده، صداقت و احساس مسئولیت مؤدیان با میانگین 17/3 در رتبه دوم و نیز تمایل به پرداخت مالیات با میانگین 14/3 در رتبه سوم و کمترین میزان تأثیر را به نسبت دو متغیر دیگر بر تمکین مالیاتی داشته است.

کلمات کلیدی

, فرهنگ مالیاتی, تمکین مالیاتی, مؤدیان مالیاتی, اعتماد مالیاتی, تحلیل عاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046922,
author = {صالحی, مهدی and سعید پرویزی فرد and مستوره استوار},
title = {تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور مالیاتی},
journal = {پژوهشنامه مالیات},
year = {2014},
number = {23},
month = {September},
issn = {2251-6484},
pages = {185--214},
numpages = {29},
keywords = {فرهنگ مالیاتی، تمکین مالیاتی، مؤدیان مالیاتی، اعتماد مالیاتی، تحلیل عاملی اکتشافی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور مالیاتی
%A صالحی, مهدی
%A سعید پرویزی فرد
%A مستوره استوار
%J پژوهشنامه مالیات
%@ 2251-6484
%D 2014

[Download]