دانشکده پزشکی مشهد, دوره (57), شماره (9), سال (2015-3) , صفحات (969-975)

عنوان : ( تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) )

نویسندگان: آتنا شمس , حمید رضا طاهری تربتی , کریم نیکخواه ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقدمه: مولتیپل اسکلروزیسMS))، بیماری خودایمنی ،التهابی ومزمن است که تحت تاثیرضایعات تخریب میلین در جسم سفیدمغز،طناب نخاعی واعصاب بینایی بروزمی کند.عمده ترین عوارض این بیماری خستگی ،گرفتگی عضلات،لرزش،عدم تعادل واختلال در راه رفتن می باشد. روش کار: تحقیق حاضرازنوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بایک گروه کنترل بود.ازمیان بیماران زن مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر مشهد24 نفردرسال 1392 به عنوان نمونه باEDSS(Expanded disability status scale (کمتراز 4 ودامنه سنی 27تا 42 سال انتخاب وبه صورت تصادفی به دوگروه تجربی(توجه درونی وبیرونی)وکنترل تقسیم شدند.تمرینات به مدت 8 هفته و3جلسه درهفته انجام گرفت.سرعت راه رفتن بیماران قبل ازتمرینات وپس ازتمرینات با استفاده از تست 25فوت راه رفتن درمسیرمستقیم (25ft) اندازه گیری شد.تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی مرکب درسطح 0.05 < P انجام شد. نتایج: بعدازورزش،سرعت راه رفتن بیماران به طور معنی داری افزایش یافت(0.05 .(P=نتایج نشان دادکه هشت هفته برنامه تمرینی همراه بادستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلابه ام اس تاثیرمعنی داری داشت(0.05>P). همچنین نتایج حاکی ازتفاوت معنی داری بین داده های پس آزمون آزمودنی هادرگروه های تجربی وکنترل بود(0.05>P).نتایج درون گروهی نشان دادکه گروه توجه بیرونی ازگروه درونی بهترعمل کردند. نتیجه گیری: اجرای برنامه تمرینی منتخب باعث افزایش سرعت راه رفتن دربیماران ام ا.س می شود.باتوجه به این نتایج، متخصصان مربوطه می توانندازاین تمرینات به عنوان یک مکمل درکناردرمان های دارویی برای بیماران ام .اس استفاده کنند. کلید واژگان: مولتیپل اسکلروزیس،برنامه تمرینی،سرعت راه رفتن

کلمات کلیدی

, مولتیپل اسکلروزیس, برنامه تمرینی, سرعت راه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047043,
author = {شمس, آتنا and طاهری تربتی, حمید رضا and کریم نیکخواه},
title = {تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)},
journal = {دانشکده پزشکی مشهد},
year = {2015},
volume = {57},
number = {9},
month = {March},
issn = {1735-4013},
pages = {969--975},
numpages = {6},
keywords = {مولتیپل اسکلروزیس،برنامه تمرینی،سرعت راه رفتن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS)
%A شمس, آتنا
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A کریم نیکخواه
%J دانشکده پزشکی مشهد
%@ 1735-4013
%D 2015

[Download]