تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (3), سال (2015-5) , صفحات (121-142)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر میزان پس انداز کشاورزان با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: خدیجه پارساپور , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عوامل موثر بر میزان پس‎انداز کشاورزان در چارچوب الگوی لاجیت چندگانه(MNL) و با استفاده از داده‌های مقطع زمانی سال 1389 مربوط به 153 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.‌ متغیر وابسته مورد مطالعه دارای چهار طبقه(پس ­انداز کمتر از 2 میلیون ریال، بین 2 تا 5 میلیون ریال، بین 5 تا 10 میلیون ریال و بیش از 10 میلیون ریال) در سال می‎باشد. طبقه­ ی مرجع یا طبقه ­ی مقایسه در این مطالعه طبقه­ ی چهارم پس‎انداز یعنی بیش از 10 میلیون ریال در سال می‎باشد. نتایج نشان داد که متغیرهای تعداد افراد خانوار‌، مالکیت ملکی و درآمد سالیانه به­ طور معکوس و متغیرهای سن‌، سطح اول و دوم تنوع فعالیت‎های کشاورزی و فاصله­ی روستا تا شهر به­طور مستقیم و معنی‎داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه­ی اول نسبت به طبقه­ ی چهارم(افزایش میزان پس­ انداز)اثرگذار می‎باشند. متغیرهای تجربه کشاورز، تعداد افراد خانوار، درآمد سالیانه، به­ طور معکوس و متغیرهای سن، سطح دوم تنوع فعالیت‎های کشاورزی و فاصله روستا تا شهر به­ طور مستقیم و معنی‎داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه­ی دوم پس‎اندازی نسبت به طبقه­ ی مقایسه(افزایش میزان پس انداز) اثر‎گذار می‎باشند. متغیرهای تجربه کشاورز،‎ مساحت مزرعه و درآمد سالیانه، به­ طور معکوس و متغیرهای سطح دوم تنوع فعالیت‎های کشاورزی فاصله روستا تا شهر به­ طور مستقیم و معنی‎داری بر عضویت افراد در طبقه­ ی سوم نسبت به طبقه­ ی مقایسه(افزایش میزان پس­ انداز) اثرگذار می‎باشند. با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاداتی در راستای افزایش پس ­انداز کشاورزان ارائه شده است.

کلمات کلیدی

الگوی لاجیت چندگانه؛ پس‌انداز؛ کشاورزان؛ خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047591,
author = {پارساپور, خدیجه and کهنسال, محمدرضا},
title = {بررسی عوامل موثر بر میزان پس انداز کشاورزان با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {3},
month = {May},
issn = {2008-6407},
pages = {121--142},
numpages = {21},
keywords = {الگوی لاجیت چندگانه؛ پس‌انداز؛ کشاورزان؛ خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر میزان پس انداز کشاورزان با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)
%A پارساپور, خدیجه
%A کهنسال, محمدرضا
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2015

[Download]