ادب پژوهی, دوره (8), شماره (29), سال (2014-10) , صفحات (73-95)

عنوان : ( مخاطب از نگاه بیدل دهلوی )

نویسندگان: خلیل الله افضلی , مهدخت پورخالقی چترودی , مریم صالحی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاعر فارسی گوی شهیر هند، میرزا عبدالقادر بیدل (1133-1054ق) در خلال آثارش به تبیین نقش مخاطب در آفرینش شعر، انواع مخاطب، خواننده آرمانی و چگونگی تعامل خود با مخاطبان پرداخته است. در آثار وی، سه نگاه در تعامل با مخاطب، متناسب با ادوار زندگی این شاعر نمایان است. او در ابتدای راه شاعری و در روزگار گمنامی و ناشناختگی درصدد جذب مخاطب و جلب نگاه اوست؛ در ادامه عمر و همگام با پختگی آثار، قبول مخاطب عام را نشانه ای از ضعف و پستی شعر یافته و به مخاطب خاص و نخبه علاقه مند می شود؛ و آخرین مرحله زندگی ادبی وی نیز فراغت از مخاطب خاص و عام و دعوت انواع مخاطبان به بهره گیری از خوان شعر اوست. در این تحقیق ضمن بررسی این موضوعات، به علت یابی رفتارهای متفاوت او در قبال مخاطب نیز پرداخته ایم.

کلمات کلیدی

, بیدل دهلوی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047952,
author = {افضلی, خلیل الله and پورخالقی چترودی, مهدخت and صالحی نیا, مریم},
title = {مخاطب از نگاه بیدل دهلوی},
journal = {ادب پژوهی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {29},
month = {October},
issn = {1735-8027},
pages = {73--95},
numpages = {22},
keywords = {بیدل دهلوی; مخاطب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مخاطب از نگاه بیدل دهلوی
%A افضلی, خلیل الله
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A صالحی نیا, مریم
%J ادب پژوهی
%@ 1735-8027
%D 2014

[Download]