افق دانش, دوره (21), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (7-12)

عنوان : ( مقایسه تاثیر خوراکی پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین )

نویسندگان: نسیم مجازدلفاردی , حمیده قدرتی آزادی , بهروز فتحی هفشجانی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه بر آن شدیم تا با مقایسه اثرات ضد دیابتی متفورمین با هندوانه ابوجهل بتوانیم جایگزین گیاهی مناسبی برای این دارو پیدا کنیم. روش پژوهش: 32 رت نر 25±275 گرم به چهار گروه هشت تایی : کنترل منفی با جیره غذای معمولی، کنترل مثبت که آب مقطردریافت کرد، گروه شاهد با دوز mg/kg 14 متفورمین و گروه درمان با mg/kg 50 پودر میوه هندوانه ابوجهل تقسیم شدند. محلول متفورمین و هندوانه ابوجهل به ترتیب به میزان mg/ml 28 و mg/ml 100 در آب مقطر تهیه شدند. القای دیابت نوع دو با تزریق داخل صفاقی kg mg/ 60 استرپتوزوسین ( دو بار به به فاصله 48 ساعت تکرار ) درهمه گروهها به جز گروه کنترل منفی صورت گرفت. قبل از اولین دز و بعد از آخرین دز قند خون پس از 12 ساعت ناشتا بودن از طریق ورید دم اندازه گیری شده و مقدار بالای mg/dl 250 به عنوان دیابتی در نظر گرفته شد. یافته ها: گروه دریافت کننده متفورمین و هندوانه ابوجهل در روز 28 ، تفاوت معنی داری در کاهش گلوکز خون نسبت به یکدیگر نشان دادند (p<0.05). اما میزان کاهش گلوکز در روز 42 نسبت به روز 3 در گروه هندوانه ابوجهل نسبت به گروه متفورمین بیشتر است. نتیجه گیری: هندوانه ابوجهل در مقایسه با متفورمین به طور معناداری می تواند در کاهش میزان گلوکز خون تاثیر گذار باشد . اما توصیه می شود برای یافتن دوز مناسب و بی خطر و هم چنین بررسی عوارض جانبی احتمالی ، مطالعات گسترده تری انجام شود.

کلمات کلیدی

, دیابت, هندوانه ابوجهل, متفورمین, استرپتوزوسین, گلوکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048008,
author = {مجازدلفاردی, نسیم and قدرتی آزادی, حمیده and فتحی هفشجانی, بهروز},
title = {مقایسه تاثیر خوراکی پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین},
journal = {افق دانش},
year = {2015},
volume = {21},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-1855},
pages = {7--12},
numpages = {5},
keywords = {دیابت، هندوانه ابوجهل، متفورمین، استرپتوزوسین، گلوکز خون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر خوراکی پودر میوه هندوانه ابوجهل( Citrullus colocynthis) با متفورمین (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین
%A مجازدلفاردی, نسیم
%A قدرتی آزادی, حمیده
%A فتحی هفشجانی, بهروز
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2015

[Download]