مطالعات روان شناسی ورزشی, دوره (4), شماره (11), سال (2015-6) , صفحات (41-52)

عنوان : ( ویژگی های تکانش گری دروازه بانان فوتبال در سطوح مختلف مهارتی )

نویسندگان: مهدی سهرابی , محمدحسین قهرمانی , محمدعلی بشارت ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ویژگی های تکانش گری دروازه بانان فوتبال در سطوح مختلف مهارتی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 30 دروازه بان از سطوح مختلف مهارتی با میانگین سنی 9/3±65/28 سال در این پژوهش شرکت کردند. برای اندازه گیری ویژگی های تکانش گری شرکت کننده ها از مقیاس تکانش گری بارات و آزمون عملکرد مداوم استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که ویژگی های تکانش گری در بین دروازه بانان سطوح مختلف مهارتی، متفاوت است. این تفاوت ها در تکانش گری توجهی و حرکتی از عامل های تکانش گری و خطای نوع اول و نوع دوم از آیتم های آزمون عملکرد مداوم بدست آمد. همچنین تفاوت های مشاهده شده در تکانش گری تصمیم گیری از عامل های تکانش گری و زمان تشخیص از آیتم های آزمون عملکرد مداوم از نظر آماری معنا دار نبود. بر اساس نتایج این پژوهش می توان عنوان کرد که تکانش گری یکی از مکانیسم های انطباقی اصلی عملکرد بازیکنان برای غلبه بر نیازهای تکلیف در پست دروازه بانی فوتبال با توجه به سطح مهارتی بازیکنان در کنار متغیرهای مرتبط دیگر است که می تواند در مباحث استعدادیابی مورد توجه قرار بگیرد.

کلمات کلیدی

, تکانش گری, دروازه بانان فوتبال, استعدادیابی, سطح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048414,
author = {سهرابی, مهدی and قهرمانی, محمدحسین and محمدعلی بشارت},
title = {ویژگی های تکانش گری دروازه بانان فوتبال در سطوح مختلف مهارتی},
journal = {مطالعات روان شناسی ورزشی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {11},
month = {June},
issn = {2978-2345},
pages = {41--52},
numpages = {11},
keywords = {تکانش گری، دروازه بانان فوتبال، استعدادیابی، سطح مهارت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های تکانش گری دروازه بانان فوتبال در سطوح مختلف مهارتی
%A سهرابی, مهدی
%A قهرمانی, محمدحسین
%A محمدعلی بشارت
%J مطالعات روان شناسی ورزشی
%@ 2978-2345
%D 2015

[Download]