پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (11), شماره (22), سال (2015-10) , صفحات (69-78)

عنوان : ( تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت )

نویسندگان: هادی مرادی وستگانی , مهدی سهرابی , حمید رضا طاهری تربتی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به اینکه اجراهای ورزشی در محیط با رنگ­های مختلف انجام می­شود و تأثیرگذاری رنگ بر اجرای مهارت ورزشی تا حدودی مورد پذیرش واقع شده است، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رنگ­های زمینه منتخب بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت بود. روش شناسی: در این مطالعة نیمه تجربی از نوع کاربردی، از بین تمامی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی که شرایط ورود به تحقیق را داشتند 72 نفر به صورت تصادفی انتخاب و سپس از آن‌ها پیش آزمونی به عمل آمد و در ادامه این افراد به صورت تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند (گروه­های با پس زمینه آبی، سبز، مشکی، قرمز، رنگ مورد علاقه و گروه کنترل). سپس آزمودنی­ها، طی 6 جلسه (هر جلسه 10 بلوک 10کوشش) به تمرین مهارت پرتاب دارت با دست برتر پرداختند. در انتهای مرحله تمرین، از آزمودنی­ها آزمون اکتساب به عمل آمد که طی آن آزمودنی­ها10 کوشش پرتاب دارت را با دست برتر انجام می­دادند. 48 ساعت پس از اجرای آزمون اکتساب، از آزمودنی­ها آزمون یادداری به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون آماریk-s ، تحلیل واریانس با اندازه گیری­های مکرر، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد، یافته ­ها: نتایج نشان داد که هم در مرحله اکتساب و هم یادداری گروه­هایی که با رنگ زمینه مورد علاقه و رنگ آبی تمرین کرده بودند به طور معناداری نسبت به گروه­های دیگر نتایج بهتری به دست آوردند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق احتمالاً رنگ را می­توان به عنوان یک عامل محیطی که در بهبود یا افول یادگیری نقش داشته باشد به حساب آورد.

کلمات کلیدی

اکتساب؛ یادداری؛ رنگ زمینه؛ پرتاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048568,
author = {مرادی وستگانی, هادی and سهرابی, مهدی and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت},
journal = {پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {22},
month = {October},
issn = {5397-2008},
pages = {69--78},
numpages = {9},
keywords = {اکتساب؛ یادداری؛ رنگ زمینه؛ پرتاب دارت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت
%A مرادی وستگانی, هادی
%A سهرابی, مهدی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ 5397-2008
%D 2015

[Download]