توانبخشی, دوره (16), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (168-175)

عنوان : ( تاثیر فعالیتهای ورزشی بر مهارتهای ادراکی- حرکتی کودکان سندرم داون چاق )

نویسندگان: مریم مؤمنی , مهدی سهرابی , حمید رضا طاهری تربتی , عبداله قاسمی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرینات ورزشی منتخب بر مهارتهای ادراکی – حرکتی در دو گروه از دختران چاق 7 تا 13 ساله سالم و سندرم داون بود. روش بررسی: 22 کودک چاق سندرم داون و 22 کودک چاق غیر سندرم داون به مدت 24 جلسه تمرینی در تمرینات منتخب ورزشی هدفمند شرکت نمودند. همگی آزمودنیها، قبل و بعد از تمرینات، فرم کوتاه آزمون ادراکی- حرکتی برونینکز- ازرتسکی را انجام دادند. یافته ها: نتایج آزمون t زوجی نشان داد که هر دو گروه در مهارتهای حرکتی درشت پیشرفت معنی داری (p≤0.05) داشتند، اما در مهارتهای حرکتی ظریف این پیشرفت ها معنی دار نبودند. همچنین مقایسه میزان پیشرفت دو گروه نشان داد که کودکان سندرم داون چاق در هر دو گروه مهارتهای حرکتی درشت و ظریف به طور معنی داری (p≤0.05) پیشرفت بیشتری نسبت به کودکان غیر سندرم داون داشته اند. نتیجه گیری: علیرغم محدودیت های فراوان ژنتیکی و محیطی اثر گذار بر کودکان سندرم داون چاق، تمرینات ورزشی هدفمند مبتنی بر بازی و تفریح می تواند محدودیت های ادراکی- حرکتی آنان را تا حد زیادی بهبود بخشد. لزوم تمرینات ادراکی- حرکتی زود هنگام در این کودکان بیشتر به چشم می خورد

کلمات کلیدی

, کودکان سندرم داون, چاقی, مهارتهای ادراکی-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048576,
author = {مریم مؤمنی and سهرابی, مهدی and طاهری تربتی, حمید رضا and عبداله قاسمی},
title = {تاثیر فعالیتهای ورزشی بر مهارتهای ادراکی- حرکتی کودکان سندرم داون چاق},
journal = {توانبخشی},
year = {2015},
volume = {16},
number = {2},
month = {July},
issn = {1607-2960},
pages = {168--175},
numpages = {7},
keywords = {کودکان سندرم داون، چاقی، مهارتهای ادراکی- حرکتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فعالیتهای ورزشی بر مهارتهای ادراکی- حرکتی کودکان سندرم داون چاق
%A مریم مؤمنی
%A سهرابی, مهدی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A عبداله قاسمی
%J توانبخشی
%@ 1607-2960
%D 2015

[Download]