روانشناسی خانواده, دوره (1), شماره (2), سال (2014-10) , صفحات (19-31)

عنوان : ( اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر راهبردهای مقابله ای )

نویسندگان: لیلا رمزی , زهره سپهری شاملو , احمد علی پور , حسین زارع ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: یکی از عوامل مهم در ارتباط، نحوه مقابله با موقعیت های استرس زا و مشکلات است. استفاده از پاسخ های مقابله ای موثر، به افراد در غلبه بر مشکلات جسمانی و روانی، روابط بین فردی، اجتماعی و تعارضات فردی کمک می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر بهبود راهبردهای مقابله ای انجام شد. شرکت کنندگان 91 زن متاهل شاغل شهر مشهد بودند و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (WOCQ) را تکمیل نمودند. تعداد 30 نفر از شرکت کنندگان که نمره بالا درمقیاس راهبرد مقابله ای هیجان مدار و نمره پایین در مقیاس راهبرد مقابله ای مساله مدار داشتند انتخاب شدند و در دو گروه مداخله و کنترل (15 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که نمره کلی مقابله هیجان مدار و زیرمقیاس گریز- اجتناب در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معنادار داشته است. هم چنین نمره کلی مقابله مساله مدار و زیرمقیاس های مقابله مساله مدار و زیرمقیاس های حل مساله، برنامه ریزی و ارزیابی مجدد مثبت در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنادار نشان داد. تغییرات ایجاد شده در پیگیری 45 روزه نیز ماندگار بود. یافته های پژوهش حاضر اطلاعات مفیدی را در زمینه آشنایی با واقعیت درمانی و راهبردهای مقابله ای و نحوه تغییر و بهبود آنها فراهم می کند. در الگوهای مشاوره زناشویی می توان از واقعیت درمانی برای بهبود راهبرد های مقابله ای و کاهش تعارضات زناشویی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, واقعیت درمانی, راهبرد مقابله ای, زن شاغل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048619,
author = {لیلا رمزی and سپهری شاملو, زهره and علی پور, احمد and زارع, حسین},
title = {اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر راهبردهای مقابله ای},
journal = {روانشناسی خانواده},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {2423-4060},
pages = {19--31},
numpages = {12},
keywords = {واقعیت درمانی، راهبرد مقابله ای، زن شاغل متاهل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر راهبردهای مقابله ای
%A لیلا رمزی
%A سپهری شاملو, زهره
%A علی پور, احمد
%A زارع, حسین
%J روانشناسی خانواده
%@ 2423-4060
%D 2014

[Download]