فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (7), سال (2015-10) , صفحات (297-306)

عنوان : ( بررسی اختلاط در ریزمخلوط گرهای ترکیبی الکترواسموتیک/فشار­محرک با بارسطحی ناهمگن )

نویسندگان: جعفر جماعتی , علی رضا فراهی نیا , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شبیه سازی عددی جریان الکترواسموتیک درون ریزجریان¬های ناهمگن با استفاده از مدل تقریبی هلمهولتز-اسمولوکوفسکی ارائه شده است که در آن اثر نیروی میدان الکتریکی بر سیال با سرعت لغزشی در دیواره¬ی ریزمـجرا جایگزین می¬شود. با حل معادله غلظت در این جریان¬ها، چگونگی فرآیند اختلاط در ریزمجراهای دارای زتاپتانسیل ناهمگن روی دیواره، به صورت کیفی و کمی بررسی شده است. مطالعه انجام شده نشان می¬دهد که با ترکیب دو جریان الکترواسموتیک و فشار-محرک در یک ریزمجرا و تنظیم مناسب تکه¬های ناهمگنی بار، به سادگی می¬توان یک ریزمخلوط¬گر الکترواسموتیکی با اختلاط قابل تنظیم طراحی نمود. رفتار چنین ریزمخلوط¬گرهایی تحت تاثیر نحوه آرایش¬ زتاپتانسیل و نیز مقدار اختلاف فشار اعمالی است. در این مقاله برای تحلیل جامع اختلاط، علاوه بر معیار رایج راندمان اختلاط، دو معیار جدید راندمان نسبی اختلاط و ظرفیت اختلاطی مورد معرفی قرار گرفته¬اند. با استفاده از این شاخصه¬ها معلوم شد که در اختلاف فشارهای اندک و یا خیلی زیاد وجود تکه¬های ناهمگنی بار روی دیواره¬های ریزمجرا اثر قابل ملاحظه¬ای بر بهبود اختلاط ندارد. بنابراین عملکرد ریزمخلوط¬گرهای با جریان ترکیبی الکترواسموتیک و فشار-محرک دارای یک نقطه بهینه است. بعلاوه مشاهده شد که میزان نامتقارنی توزیع بار در مقایسه با میزان اندازه بار، اثر جدی¬تری بر عملکرد اختلاطی ریزمخلوط¬گر دارد. این امر تضمین می¬کند که اختلاط مناسب حتی با استفاده از سطوح دارای زتاپتانسیل معمولی حاصل شود.

کلمات کلیدی

, ریزمخلوگر, جریان الکترواسموتیک فشار­محرک, مدل هلمهولتز-اسمولوکوفسکی, توزیع بار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048654,
author = {جماعتی, جعفر and فراهی نیا, علی رضا and نیازمند, حمید},
title = {بررسی اختلاط در ریزمخلوط گرهای ترکیبی الکترواسموتیک/فشار­محرک با بارسطحی ناهمگن},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {7},
month = {October},
issn = {****-0011},
pages = {297--306},
numpages = {9},
keywords = {ریزمخلوگر، جریان الکترواسموتیک فشار­محرک، مدل هلمهولتز-اسمولوکوفسکی، توزیع بار ناهمگن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اختلاط در ریزمخلوط گرهای ترکیبی الکترواسموتیک/فشار­محرک با بارسطحی ناهمگن
%A جماعتی, جعفر
%A فراهی نیا, علی رضا
%A نیازمند, حمید
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]