پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, سال (2015-4)

عنوان : ( بررسی میزان تأثیرگذاری کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , سید مهدی نارمنجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیرگذاری کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند پرداخته شده است. روش‌ها: پاسخگویان این پژوهش کلیه اعضای کتابخانه‌های عمومی نهادی زیر پوشش اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی بودند که در زمان اجرای پژوهش (مهرماه 1391) عضو فعال کتابخانه و حداقل 15 ساله بوده‌اند. حجم نمونه بر اساس جدول اندازه جامعه و نمونه کرجسی و مورگان تعداد 357 نفر تعیین شد. از این تعداد فقط 271 پرسشنامه برگشت داده شد که فقط 240 (22/67 درصد) پرسشنامه کامل پر شده بود. برای سنجش روایی از روایی محتوایی و نظر 5 نفر متخصص استفاده و برای محاسبه پایایی، روش آزمون-بازآزمون به کار گرفته شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد از نظر پاسخگویان، نقش کلی کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیرجند در توسعه فرهنگی بیش از حد متوسط (28/3 از 5) بود. اما این میزان در مؤلفه‌های مختلف توسعه فرهنگی تا حدودی با هم متفاوت بود. در تمامی مؤلفه‌ها به جز یک مؤلفه (گسترش آموزش‌های فرهنگی و هنری) این نقش از دیدگاه کاربران کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیرجند بیش از حد (3 از 5) متوسط بود. هرچند به نظر می‌رسید متغیرهایی مانند جنسیت، سن، سطح تحصیلات و گروه‌های شغلی کاربران در دیدگاه آن‌ها در خصوص نقش کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی تفاوتی ایجاد کند، ولی در این پژوهش تفاوت معناداری در خصوص این متغیرها یافت نشد. اصالت: این مقاله کمک مؤثری به درک میزان تأثیرگذاری کتابخانه عمومی بر توسعه فرهنگی و در نتیجه توجه به جایگاه آن در بافت جامعه می‌کند.

کلمات کلیدی

, توسعه فرهنگی, کتابخانه‌های عمومی, هویت فرهنگی, تبادلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048674,
author = {نوکاریزی, محسن and سید مهدی نارمنجی},
title = {بررسی میزان تأثیرگذاری کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2015},
month = {April},
issn = {2251-6344},
keywords = {توسعه فرهنگی، کتابخانه‌های عمومی، هویت فرهنگی، تبادلات فرهنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان تأثیرگذاری کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند
%A نوکاریزی, محسن
%A سید مهدی نارمنجی
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2015

[Download]