پرستاری کودکان, دوره (1), شماره (4), سال (2015-8) , صفحات (62-69)

عنوان : ( تأثیر تمرینات قدرتی و پلایومتریک بر توان جسمانی کودکان نابالغ )

نویسندگان: هادی شهرآبادی , ناهید بیژه , شهربانو طالبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: برای کودکان استفاده از تمرینات مقاومتی جهت کمک به آن ها برای رسیدن به اوج اجرا یک مسئله مهم می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین تأثیر تمرینات قدرتی و پلایومتریک بر توان جسمانی در کودکان نابالغ بود. 148 سانتیمتر و /38±7/ 11 سال، 45 /36±0/ روش: آزمودنی های این پژوهش 20 پسر نابالغ با میانگین سن، قد و وزن، 85 42/05±7/51 کیلوگرم بودند. گروه تجربی 2 روز در هفته برای 8 هفته تمرین های قدرتی و پلایومتریک را انجام دادند. تمرین های قدرتی و پلایومتریک شامل پرس سینه، باز شدن زانو، پرش عمودی، پرش عمقی و پرتاب توپ طبی بود. متغیرهای فیزیکی و عملکردی در شروع و پایان دوره ی تمرین اندازه گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ویلکاکسون و من ویتنی استفاده شد. یافته ها: بعد از 8 هفته تمرین، تفاوت معنی داری در قدرت، اجرای پرش عمودی، توان پرش عمودی، اجرای پرتاب توپ طبی بین دو .(p<0/ گروه تجربی و کنترل مشاهده شد ( 05 نتیجه گیری: تمرینات مقاومتی نه تنها فعالیتی ایمن برای کودکان می باشد بلکه آن برای افزایش قدرت و توان عضلانی می تواند مفید باشد.

کلمات کلیدی

, تمرین قدرتی, تمرین پلایومتریک, کودکان نابالغ, قدرت عضلانی, توان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048949,
author = {شهرآبادی, هادی and بیژه, ناهید and شهربانو طالبی},
title = {تأثیر تمرینات قدرتی و پلایومتریک بر توان جسمانی کودکان نابالغ},
journal = {پرستاری کودکان},
year = {2015},
volume = {1},
number = {4},
month = {August},
issn = {2423-3323},
pages = {62--69},
numpages = {7},
keywords = {تمرین قدرتی، تمرین پلایومتریک، کودکان نابالغ، قدرت عضلانی، توان عضلانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرینات قدرتی و پلایومتریک بر توان جسمانی کودکان نابالغ
%A شهرآبادی, هادی
%A بیژه, ناهید
%A شهربانو طالبی
%J پرستاری کودکان
%@ 2423-3323
%D 2015

[Download]