حسابداری سلامت, دوره (3), شماره (9), سال (2014-12) , صفحات (79-100)

عنوان : ( بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ترکیبی )

نویسندگان: مهدی صالحی , فتانه داوطلب طوسی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت از منظر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش: در این پژوهش برای آزمون فرضی ههای مطرح شده از داده های ترکیبی استفاده شده است. تأثیر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت از طریق پنج متغیر به عنوان معیارهای تمرکز مالکیت بررسی شده است. هم چنین، از متغیر کیو توبین برای اندازه گیری ارزش شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری شامل 28 شرکت در بازه 1387 است که در صنعت دارو فعالیت داشته اند. فن آماری مورد استفاده در این پژوهش از نوع - زمانی 1391 9 استفاده شده / نسخه 1 SAS رگرسیون خطی چند متغیره است و برای تجزیه و تحلیل داد ههای آماری از نرم افزار است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان م یدهد که متغیرهای جمع سهام سهامداران اصلی، لگاریتم طبیعی جمع سهام سهامداران اصلی، درصد سهام سهامداران اصلی، جمع مربعات درصد سهام سهامداران اصلی و لگاریتم طبیعی درصد سهام سهامداران اصلی به عنوان معیارهای تمرکز مالکیت و هم چنین، متغیرهای حقیقی یا حقوقی بودن سهامداران اصلی و درجه کنترل بر ارزش شرکت تأثیرگذار نیست. نتیجه گیری: به طور کلی، تفسیر یافته های پژوهش بیانگر این است که بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت در صنعت دارو، از نظر آماری رابطه معناداری وجود ندارد. افزون براین، نوع سهامدار اصلی و درجه کنترل بر ارزش شرکت تأثیرگذار نیست.

کلمات کلیدی

, ارزش شرکت, تمرکز مالکیت, حاکمیت شرکتی, داده های ترکیبی, ساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049041,
author = {صالحی, مهدی and فتانه داوطلب طوسی},
title = {بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ترکیبی},
journal = {حسابداری سلامت},
year = {2014},
volume = {3},
number = {9},
month = {December},
issn = {2252-0473},
pages = {79--100},
numpages = {21},
keywords = {ارزش شرکت، تمرکز مالکیت، حاکمیت شرکتی، داده های ترکیبی، ساختار مالکیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ترکیبی
%A صالحی, مهدی
%A فتانه داوطلب طوسی
%J حسابداری سلامت
%@ 2252-0473
%D 2014

[Download]